Prichádza vlna inteligentnej elektroniky nosenej priamo na tele

O tren­de elek­tro­ni­ky a naj­rôz­nej­ších IT prís­tro­jov za­bu­do­va­ných pria­mo v ob­le­če­ní či inak no­se­ných „na te­le" (v an­glič­ti­ne sa pre tie­to prís­tro­je pou­ží­va vý­raz wearab­le elec­tro­nic) sa ho­vo­rí už dlh­šie. Až mi­nia­tu­ri­zá­cia pos­led­ných ro­kov a vý­raz­ný pok­les ener­ge­tic­kých ná­ro­kov však umož­ni­li sku­toč­ný boom tých­to za­ria­de­ní. Potvr­diť to má aj veľtrh s náz­vom 102 IT Month, kto­rý bu­de od­zaj­tra pre­bie­hať v taiwan­skom Tai-pei.

Na veľtr­hu má do­ved­na 350 spo­loč­nos­tí pred­sta­vo­vať až do 8. de­cem­bra v 1765 stán­koch naj­rôz­nej­šie no­vé mi­nia­túr­ne „no­si­teľ­né" prís­tro­je, kto­ré sym­bo­li­zu­jú po­sun mož­nos­tí mo­bi­li­ty v pos­led­nom ča­se. Oča­ká­va sa, že na veľtrh, na kto­rý je vstup za­dar­mo, do­ra­zí tak­mer mi­lión náv­štev­ní­kov. Ho­ci ide v pr­vom ra­de o prís­tro­je za­me­ra­né na kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov, prav­de­po­dob­ne náj­du up­lat­ne­nie aj vo fir­mách.

No­vá éra „in­te­li­gen­tnej" zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti

Jed­na z hlav­ných ob­las­tí, kde doš­lo k vý­raz­né­mu po­su­nu, sú prís­tro­je ur­če­né na zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť. Naj­mä s prí­cho­dom štan­dar­du Blue­tooth 4.0 sa roz­ší­ri­li mož­nos­ti pre­no­su dát z prís­tro­jov s veľ­mi ma­lý­mi ba­té­ria­mi, kto­ré by ne­do­ká­za­li bež­né tech­no­ló­gie na bez­drô­to­vý pre­nos dl­ho­do­bo na­pá­jať. Blue­tooth 4.0 to­tiž vy­uží­va mož­nos­ti vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho pre­no­su dát, kto­ré bo­li uve­de­né spo­lu so špe­ci­fi­ká­ciou Blue­tooth 3.0, ale na­vy­še pri­ná­ša mož­nosť pre­no­su ma­lých zhlu­kov dát na krát­ke vzdia­le­nos­ti pri veľ­mi níz­kom ener­ge­tic­kom od­be­re.
Vý­raz­ným tren­dom sú nap­rík­lad in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré mo­ni­to­ru­jú ab­nor­ma­li­ty zdra­vot­né­ho sta­vu pou­ží­va­te­ľa, nap­rík­lad sr­dco­vý tep, a mô­žu tak pri príz­na­koch vý­ky­vov okam­ži­te in­for­mo­vať čle­nov ro­di­ny či le­ká­ra. Ďal­šia mož­nosť je pre­po­je­nie in­te­li­gen­tných ho­di­niek s lo­ka­li­zač­ný­mi služ­ba­mi GPS.

Ďal­šia mož­nosť je vy­uži­tie „no­si­teľ­ných" in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní na strá­že­nie de­tí, mô­žu slú­žiť do­kon­ca aj ako nás­troj na eli­mi­ná­ciu syn­dró­mu neo­ča­ká­va­né­ho úmr­tia doj­čiat. Sle­du­jú sa tak vzor­ce dý­chania de­tí, kto­ré sú za­sie­la­né do smar­tfó­nov ro­di­čov, kto­rí sú opäť v prí­pa­de ano­má­lií upo­zor­ne­ní na mož­ný prob­lém.

Ďal­šie mož­nos­ti na po­hodl­nej­šiu prá­cu i ži­vot

Veľ­ký roz­voj za­ží­va­jú pri elek­tro­ni­ke v ob­le­če­ní aj ap­li­ká­cie NFC a rôz­ne mi­nia­tu­ri­zo­va­né sen­zo­ry či ov­lá­da­cie pr­vky. Mož­no si tak pred­sta­viť nap­rík­lad za­mes­tnan­ca vo fir­me, kto­rý ne­bu­de mu­sieť prik­la­dať rôz­ne kar­tič­ky ku vcho­do­vým dve­rám do rôz­nych čas­tí bu­dov, ale bu­de auto­ma­tic­ky pod­ľa mi­nia­túr­ne­ho či­pu vo svo­jom vrec­ku vždy iden­ti­fi­ko­va­ný a vpus­te­ný do tých sek­cií, kam má prá­vo pris­tu­po­vať, a bu­de pod­ľa to­ho mož­né ur­čiť je­ho mo­men­tál­nu lo­ká­ciu vo fir­me či ho­ci vy­hod­no­co­vať je­ho do­chádz­ku. V prí­pa­de stra­ty či od­cu­dzenia sa bu­de dať ta­ký prís­troj ľah­ko za­blo­ko­vať a nah­ra­diť. Mož­nos­ti sú v tom­to prí­pa­de nao­zaj znač­né a vďa­ka jed­no­du­chos­ti tých­to prís­tro­jov by ma­la byť aj ce­na na po­mer­ne níz­kej úrov­ni.

Ak sa na ka­te­gó­riu wearab­le elec­tro­nic bu­de­me po­ze­rať zo šir­šie­ho hľa­dis­ka, spa­da­jú do nej nap­rík­lad aj in­te­li­gen­tné oku­lia­re Goog­le Glass, od kto­rých si Goog­le sľu­bu­je veľ­ký ús­pech a ma­sív­ne do nich in­ves­tu­je a už pos­tup­ne up­ra­vu­je svo­je služ­by tak, aby s tý­mi­to oku­liar­mi bo­li dob­re pou­ži­teľ­né. Je­den prík­lad za všet­ky sa mô­že tý­kať pro­fe­sio­nál­nyc, ale aj bež­ných vo­di­čov, kto­rí by si na dis­ple­je oku­lia­rov moh­li ne­chať pre­mie­tať ma­pu ces­ty, po kto­rej idú, a to nie v po­do­be kla­sic­kej ma­py vi­de­nej zho­ra, ale ideál­ne v po­do­be vir­tuál­nych ší­pok, kto­ré by im roz­ši­ro­va­li reál­ne vi­de­nú ces­te o di­gi­tál­ne na­vi­gač­né pr­vky. A sa­moz­rej­me aj o rek­la­my, kto­ré sa pod­ľa ko­men­tá­to­rov spo­lu s už­ším pre­po­je­ním elek­tro­nic­kých prís­tro­jov s ľud­ský­mi zmys­la­mi sta­nú väč­šou sú­čas­ťou ľud­ských ži­vo­tov, ako to bo­lo do­te­raz.

To, že je trend elek­tro­ni­ky v ob­le­če­ní nao­zaj vý­raz­ný, potvr­dzu­je aj fakt, že na Taiwane sa us­ku­toč­nia v doh­ľad­nom ča­se ďal­šie dva veľtr­hy špe­cia­li­zo­va­né prá­ve na tú­to ob­lasť. Je­den bu­de v po­lo­vi­ci de­cem­bra v Tchaj-chun­gu v cen­trál­nom Taiwane a dru­hý v Kaoh­siun­gu a Tchaj-na­ne v juž­nom Taiwane na pre­lo­me de­cem­bra a ja­nuá­ra. Za ďal­ší krok sa po­tom po­va­žu­je in­teg­ro­va­nie prís­tro­jov pria­mo do te­la pou­ží­va­te­ľa, čo však za­tiaľ vzbu­dzu­je is­té roz­pa­ky. No o de­sať ro­kov mož­no pôj­de už o bež­nú vec.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter