Intel vytvára novú triedu superpočítačov

Bu­dú­ce su­per­po­čí­ta­če sa vý­raz­ne zrý­chlia, tak ako sa dneš­né kop­ro­ce­so­ry sta­nú pl­no­hod­not­ný­mi pro­ce­sor­mi bez sla­bých miest.

Jed­na z naj­väč­ších no­vi­niek, kto­ré bo­li pred­ve­de­né na vý­sta­ve (či skôr fes­ti­va­le) Su­per­com­pu­ting 13 (SC 13), kto­rá sa ko­na­la mi­nu­lý týž­deň v ame­ric­kom Den­ve­ri, bo­lo uve­de­nie no­vých pro­ce­so­rov fir­my In­tel. Pod kó­do­vým me­nom Knights Lan­ding sa skrý­va no­vá ver­zia Xeon Phi, do­te­raj­šia for­ma kop­ro­ce­so­ra preš­la zá­sad­nou zme­nou ar­chi­tek­tú­ry a bu­de úpl­ne sa­mos­tat­ným pro­ce­so­rom a ak­ce­le­rá­to­rom.

Xeon Phi bol po­kus In­te­lu o lep­šiu po­zí­ciu na tr­hu s GPU, kde na­priek všet­ké­mu pok­ro­ku na po­li in­teg­ro­va­nej gra­fi­ky fir­ma stá­le ro­ky za­os­tá­va za sa­mos­tat­ný­mi kon­ku­ren­čný­mi rie­še­nia­mi fi­riem nVi­dia a AMD (kto­rá kú­pi­la ka­nad­ské­ho vý­rob­cu GPU ATI). Pro­jekt pô­vod­ne zná­my pod me­nom Larra­bee pod­stú­pil veľ­mi bo­les­ti­vú ces­tu na trh a po mno­hých per­mu­tá­ciách sa ko­neč­ne reali­zo­val v po­do­be 60-jad­ro­vé­ho kop­ro­ce­so­ra, ur­če­né­ho pre server­y pos­ta­ve­né na pro­ce­so­roch Xeon.

Ku kon­cu toh­to ro­ka vy­uží­va 13 z 500 naj­vý­kon­nej­ších su­per­po­čí­ta­čov kar­ty Xeon Phi (vrá­ta­ne sú­čas­nej jed­not­ky, čín­ske­ho Tian­he-2). Tr­hu s kop­ro­ce­so­ro­vý­mi ak­ce­le­rá­tor­mi však aj na­ďa­lej do­mi­nu­je nVi­dia, kto­rú náj­de­me v 38 su­per­po­čí­ta­čoch. Fir­ma AMD, kto­rá sa však vo sve­te su­per­po­čí­ta­čov nes­na­ži­la ni­ja­ko pre­sa­diť, je vo dvoch in­šta­lá­ciách.

Xeon Phi je vždy in­šta­lo­va­ný v po­do­be kop­ro­ce­so­ro­vých ka­riet PCI-E, na kaž­dej mô­že byť nie­koľ­ko 60-jad­ro­vých či­pov Xeon Phi. Sla­bi­nou toh­to rie­še­nia je prá­ve zber­ni­ca PCI-E, kto­rá Xeon Phi spá­ja s hlav­ným pro­ce­so­rom a ope­rač­nou pa­mä­ťou. Je pod­stat­ne po­mal­šia ako pri­már­ne dá­to­vé zber­ni­ce a to ne­vyh­nut­ne ve­die k veľ­kým la­ten­ciám a zá­sad­ne od­liš­né­mu spô­so­bu čin­nos­ti - vlas­tné dá­ta sa op­la­tí pre­sú­vať do kop­ro­ce­so­ra len vo väč­šom množ­stve a na dl­hší čas spra­co­va­nia.

Knights Lan­ding bu­de pl­no­hod­not­ným pro­ce­so­rom, tak­zva­né ska­lár­ne aj vek­to­ro­vé jad­rá pro­ce­so­ra bu­dú sú­čas­ťou to­ho is­té­ho či­pu a bu­dú zdie­ľať prís­tup k uni­fi­ko­va­nej pa­mä­ti. Vlas­tné jad­rá Knights Lan­ding ma­jú byť viac ako 3-krát rých­lej­šie ako tie do­te­raj­šie v či­pe In­tel Phi, ale zá­sad­né pre no­vú po­do­bu su­per­po­čí­ta­čov bu­de prá­ve od­strá­ne­nie la­ten­cie sú­vi­sia­cej s for­mou ak­ce­le­rač­ných ka­riet.

Nič z to­ho nás však ne­ča­ká v doh­ľad­nom ča­se. Knight Lan­ding pris­ta­ne nie­ke­dy na pre­lo­me ro­kov 2014 a 2015. Na je­ho vý­ro­bu bu­de pou­ži­tý 14 nm tech­no­lo­gic­ký pro­ces, bu­de pod­po­ro­vať no­vú inštruk­čnú súp­ra­vu AVX 3.1, vy­ba­ve­ný bu­de za­bu­do­va­ným ra­di­čom pa­mä­tí DDR4 a prav­de­po­dob­ne bu­de is­té množ­stvo pa­mä­te sú­čas­ťou pria­mo vlas­tné­ho či­pu.
Aj kon­ku­ren­cia však prip­ra­vu­je po­dob­né rie­še­nia, vo fir­me AMD je to he­te­ro­ge­neous Sys­tem Ar­chi­tec­tu­re (HSA) a nVi­dia za­tiaľ skôr taj­ne pra­cu­je na pro­jek­te Den­ver (kto­rý by mal sú­vi­sieť s in­teg­rá­ciou 64-bi­to­vých pro­ce­so­rov s tech­no­ló­giou GPU a zdie­ľa­nou pa­mä­ťou).

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter