3D tlač v praxi – mýty a fakty. Čo možno vytlačiť trojrozmerne?

V pos­led­nom ča­se sa v mé­diách oko­lo 3D tla­če a 3D tla­čiar­ní vy­ro­ji­li mra­ky rôz­nych viac či me­nej realis­tic­kých správ a úvah. Niek­to­ré dos­pie­va­jú až k sen­zač­ným zá­ve­rom, že troj­roz­mer­né tla­čiar­ne umož­nia vy­tla­čiť prak­tic­ky všet­ko. Prej­di­me si v tej­to sú­vis­los­ti hlav­né mý­ty o 3D tla­či, oko­men­to­va­né a uve­de­né na pra­vú mie­ru od­bor­ní­kom na 3D tla­čiar­ne Mar­kom Zlo­chom zo spo­loč­nos­ti 3D­fac­to­ries.

Pr­vý mý­tus: Na 3D tla­čiar­ňach bu­de čos­ko­ro mož­né tla­čiť jed­lo, čo vy­rie­ši prob­lém hla­do­va­nia v tre­ťom sve­te

In­for­má­cie o 3D tla­či jed­la sa roz­ší­ri­li v po­lo­vi­ci toh­to ro­ka pre­dov­šet­kým vďa­ka ame­ric­kej ves­mír­nej agen­tú­re NA­SA. Tá da­la ze­le­nú vý­skum­né­mu prog­ra­mu, kto­rý má umož­niť tlač jed­la vo ves­mí­re. Pred­sta­va, že si as­tro­nau­ti vo ves­mí­re vy­tla­čia nap­rík­lad piz­zu, je sí­ce lá­ka­vá, ale nep­res­ná. Prog­ram NA­SA je to­tiž za­lo­že­ný na rep­li­ko­va­ní vlas­tnos­tí jed­la. Ide te­da o to, umož­niť 3D tla­čiar­ňam tlač z ta­kých ma­te­riá­lov, kto­ré bu­dú ob­sa­ho­vať dos­ta­tok ka­ló­rií a or­ga­nic­kých mo­le­kúl čo naj­po­dob­nej­ších tým v kla­sic­kom jed­le.

„Pod­ľa vy­jad­re­nia exper­tov by tak kartri­dže na tlač jed­la ob­sa­ho­va­li nap­rík­lad prá­šok z hmy­zu, rias či mlie­ka. Kaž­dá kartridž by zod­po­ve­da­la ne­ja­kej chu­ti a zá­ro­veň by bo­la nut­rič­ne vy­vá­že­ná. Z ta­kej­to hmo­ty by sa nao­zaj da­li tla­čiť na­po­do­be­ni­ny je­dál, ho­ci aj v tva­re ku­ra­cích ste­hien," vy­svet­ľu­je Ma­rek Zloch. Pro­jekt tla­čiar­ne na jed­lo je však stá­le vo fá­ze vý­vo­ja. Nad­še­né hla­sy o tom, že by sa vďa­ka 3D tla­či dal vy­rie­šiť sve­to­vý hlad, te­da nie sú na mies­te. Dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter je to­tiž aj ce­na za­ria­de­nia. V pros­tre­dí ves­mí­ru by 3D tla­čia­reň na jed­lo zrej­me naš­la vzhľa­dom na špe­ci­fic­ké pod­mien­ky up­lat­ne­nie, ale na utí­še­nie sve­to­vé­ho hla­du exis­tu­jú ro­zum­nej­šie al­ter­na­tí­vy.

Fakt: 3D tlač sa už v pot­ra­vi­nár­stve pou­ží­va, ale len pri špe­ciál­nych tech­ni­kách

Za­ují­ma­vé je, že už te­raz sa 3D tlač v pot­ra­vi­nár­stve pou­ží­va. Bež­ne mož­no tla­čiť nap­rík­lad z čo­ko­lá­dy. Tá sa pô­so­be­ním tep­la v dý­zach tla­čiar­ní roz­ta­ví a chla­de­ním opäť tuh­ne, tak­že je ideál­nym ma­te­riá­lom na tlač 3D mo­de­lov.

V USA tla­čí dvo­ji­ca ar­chi­tek­tov zo San Fran­cis­ca 3D ob­jek­ty pre zme­nu z cuk­ru. Cuk­ro­vé di­zaj­nér­ske kús­ky tla­čia na bež­nej 3D tla­čiar­ni s up­ra­ve­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi a na tvr­de­nie cuk­ru pou­ží­va­jú al­ko­hol. V Bar­ce­lo­ne, nao­pak, vzni­ká pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom je tla­čiť jed­lo z ces­ta, pas­ty ale­bo z tuh­nú­cich te­ku­tín. Prá­ve tie­to kon­zis­ten­cie sú ideál­nou nápl­ňou pot­ra­vi­no­vých kartri­dží tla­čiar­ní a da­jú sa z nich teo­re­tic­ky prip­ra­viť aj kom­pli­ko­va­nej­šie jed­lá.

Dru­hý mý­tus: Na 3D tla­čiar­ňach sa už čos­ko­ro bu­dú dať vy­tla­čiť ľud­ské or­gá­ny

Veľ­mi čas­to spo­mí­na­ný prí­nos 3D tla­čiar­ní je ich vy­uži­tie v me­di­cí­ne. Roz­ruch vy­vo­lá­va­jú hlav­ne sprá­vy o tla­či ľud­ských or­gá­nov. Prav­da však je ta­ká, že reál­ne vy­uži­tie 3D tla­čiar­ne pri transplan­tá­cii je za­tiaľ ďa­le­ko. „3D tla­čia­reň vie dnes veľ­mi dob­re vy­tvo­riť ne­ži­vú kos­tru ale­bo vý­plň, kto­rá do­ká­že nah­ra­diť niek­to­ré ľud­ské čas­ti, ako nap­rík­lad kos­ti ale­bo chru­pav­ky. 3D vý­tlač­ky tak už te­raz náj­du vy­uži­tie pri lie­če­ní kom­pli­ko­va­ných zlo­me­nín ale­bo de­for­má­cii pev­ných tka­nív," upo­zor­ňu­je Ma­rek Zloch. Ako prík­lad uvá­dza kau­zu roč­né­ho chlap­ca, kto­ré­mu tím le­ká­rov z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty za­chrá­nil ži­vot po­mo­cou špe­ciál­nej prie­duš­ko­vej dla­hy. Dla­ha bo­la vy­tla­če­ná zo špe­ciál­ne­ho plas­tu pria­mo na mie­ru cho­ré­mu chlap­co­vi tak, aby mu po­moh­la roz­ší­riť prie­duš­ky a pos­kyt­la im opo­ru v ras­te. Pod­ľa plá­nu sa má dla­ha na­vy­še po 3 ro­koch v or­ga­niz­me sa­ma roz­lo­žiť. V tom­to prí­pa­de sa pou­ži­tie 3D ma­te­riá­lov v me­di­cí­ne sús­tre­di­lo na opo­ru poš­ko­de­ných tka­nív, te­da na ko­pí­ro­va­nie tva­ru or­gá­nov, nie ich fun­kcie.

Fakt: 3D tla­čiar­ne za­tiaľ ve­dia rep­li­ko­vať tvar, ale nie fun­kcie or­gá­nov

V prí­pa­de 3D ​​tla­če or­gá­nov tre­ba ko­pí­ro­vať nie­len ich tvar, ale aj fun­kciu. V sú­čas­nos­ti sa pre­to uva­žu­je o mož­nos­ti 3D tla­če z ľud­ských bu­niek, te­da zo ži­vé­ho ma­te­riá­lu. Pr­vé po­ku­sy o 3D tlač zo ži­vých ľud­ských bu­niek ne­dáv­no ús­peš­ne pre­beh­li v Čí­ne, le­ká­rom sa tam po­da­ri­lo vy­tla­čiť zmen­še­ni­nu ob­li­čiek. Vy­tla­če­né bun­ky pri­tom me­ta­bo­li­zo­va­li a nor­mál­ne fun­go­va­li, na­vy­še ich ži­vot­nosť bo­la udá­va­ná na nie­koľ­ko týž­dňov. Ved­com sa te­da na­ko­pí­ro­vať tvar or­gá­nu a fun­kciu bu­niek po­da­ri­lo, ale ces­ta k vy­tvo­re­niu pl­no­hod­not­ných or­gá­nov pou­ži­teľ­ných pri transplan­tá­ciách je za­tiaľ ďa­le­ká. Tlač no­vých or­gá­nov na 3D tla­čiar­ňach tak za­tiaľ stá­le zos­tá­va skôr fik­ciou. Tre­ba však priz­nať, že aj spo­mí­na­ná tlač zo ži­vých bu­niek bo­la eš­te pred pár rok­mi ne­reál­nou fan­tá­ziou.

Tre­tí mý­tus: Zbra­ne z 3D tla­čiar­ní oh­ro­zia bez­peč­nosť sve­ta

Roz­ruch oko­lo 3D tla­čiar­ní ne­dáv­no vy­vo­la­li aj in­for­má­cie, že sa na inter­ne­te ob­ja­vi­li voľ­ne dos­tup­né mo­de­ly zbra­ní, ur­če­né na 3D tlač. Nie­koľ­ko ľu­dí do­kon­ca ta­kú zbraň nao­zaj vy­tla­či­lo. Zís­kať zbraň sa zra­zu zda­lo veľ­mi jed­no­du­ché, zvlášť keď je 3D tlač dos­tup­ná sko­ro kaž­dé­mu. V mé­diách sa okam­ži­te ob­ja­vi­li špe­ku­lá­cie o mož­nom vy­uži­tí tých­to zbra­ní te­ro­ris­ta­mi ale­bo iný­mi zlo­čin­ca­mi.

Fakt: Fun­kčnú zbraň zo­že­nie­te aj bez 3D tla­čiar­ne, a to lac­nej­šie

Strach, že by plas­to­vé zbra­ne z 3D tla­čiar­ní za­pla­vi­li a oh­ro­zi­li svet, však nie je na mies­te. „Na inter­ne­te dnes ko­lu­jú ti­sí­ce ná­vo­dov na vý­ro­bu spo­ľah­li­vej­ších a lac­nej­ších zbra­ní ako tých vy­ro­be­ných na 3D tla­čiar­ňach. Na 3D tla­čiar­ni sa sí­ce nao­zaj da­jú vy­ro­biť sú­čas­ti zbra­ní, ale aby iš­lo o nao­zaj fun­kčnú zbraň, mu­sel by si zá­ujem­cu za­ob­sta­rať ko­vo­vú hla­veň a ďal­šie sú­čias­tky," do­dá­va autor 3D tla­čiar­ní. Ho­ci sa pred dvo­ma týž­dňa­mi na inter­ne­te ob­ja­vi­la sprá­va o 3D tla­či zbra­ní z oce­le, ma­so­vé vy­uži­tie tej­to tech­no­ló­gie nie je prav­de­po­dob­né. Tlač z oce­le to­tiž pre­beh­la po­mo­cou me­tó­dy se­lek­tív­ne­ho la­se­ro­vé­ho spe­ka­nia, čo je vy­so­ko pok­ro­či­lý a nák­lad­ný tech­no­lo­gic­ký pos­tup, kto­rý je ama­té­rom ne­dos­tup­ný.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter