Navigačná bunda dovedie až do cieľa, pomocou elektrických impulzov vás upozorní, kedy odbočiť vpravo či vľavo.

Spo­loč­nosť Wearab­le Expe­ri­ments (We:ex), za­me­ra­ná na no­si­teľ­nú tech­no­ló­giu, vy­tvo­ri­la na­vi­gač­nú bun­du (Na­vi­ga­te Jac­ket), kto­rá vy­uží­va hma­to­vú spät­nú väz­bu a LED os­vet­le­nie na pos­kyt­nu­tie po­ky­nov pre pou­ží­va­te­ľa. Pri na­vi­gá­cii te­da ne­mu­sí­te dr­žať v ru­ke GPS na­vi­gá­tor či mo­bil, prí­pad­ne ma­pu.

Bun­da je vy­ba­ve­ná sprie­vod­nou ap­li­ká­ciou, do kto­rej ulo­ží­te des­ti­ná­ciu. Na­vi­gač­né kom­po­nen­ty sú za­bu­do­va­né do spod­nej čas­ti oboch ru­ká­vov, na­vi­gá­cia sa us­ku­toč­ňu­je po­mo­cou elek­tric­kých im­pul­zov. Tie vás upo­zor­nia, keď je čas od­bo­čiť vpra­vo či vľa­vo. Sve­tel­ná in­di­ká­cia v po­do­be LED di­ód vás bu­de in­for­mo­vať, o aký čas sa dos­ta­ne­te k ďal­šej od­boč­ke a ako ďa­le­ko ste od cie­ľa.

Tech­no­ló­gia je za­bu­do­va­ná do bun­dy ne­ná­pad­ne a je dob­re skĺbe­ná so jej štý­lom a di­zaj­nom. Bun­da je tak stá­le skôr mód­nym ob­le­če­ním ako fun­kčným nás­tro­jom na orien­tá­ciu pri pre­hliad­ke mes­ta. Ako to ce­lé fun­gu­je, uka­zu­je vi­deo.


No aby sa ani pá­ni ne­cí­ti­li uk­rá­te­ní, je tu pre nich tzv. in­te­li­gent­ný plášť Mo­tiif M, vy­ba­ve­ný pri­po­je­ním 4G LTE a v nápr­snom vrec­ku na­bí­jač­kou na smar­tfó­ny, kom­pa­ti­bil­nou s te­le­fón­mi iP­ho­ne 4, 4S, 5 a 5S, ako aj Sam­sung Ga­laxy S3 a S4. Te­le­fón mož­no na­biť trik­rát na jed­no na­bi­tie na­bí­jač­ky v ka­bá­te.

motiif_smart_trench_coat.jpg

Pri­po­je­nie Wi-Fi za­bez­pe­ču­je spo­loč­nosť Kar­ma cez sieť pos­ky­to­va­te­ľa Sprint. Rých­losť pre­no­su je 3 - 6 Mb/s pri downloa­de a 1,5 Mb/s pri up­loa­de. Plášť je od­ol­ný vo­de a je ele­gant­ný, všet­ky fun­kčné sú­čias­tky sú de­cen­tne skry­té. Za­tiaľ je vo fá­ze tes­to­va­nia a je­ho ce­na nie je zná­ma, no na tr­hu by sa mal ob­ja­viť vo feb­ruári 2014.

Zdroj: mas­hab­le.com
slas­hgear.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter