Netradičný metalový koncert – kapelu tvorili roboti

V New Yor­ku sa vče­ra na ži­vom kon­cer­te pred­sta­vi­la roc­ko­vá sku­pi­na Com­pres­sor­head. Mož­no ste o nej eš­te ne­po­ču­li, no ide o „naj­hea­vy­me­ta­lo­vej­šiu“ for­má­ciu, kto­rej čle­no­via ma­jú ko­vo­vé te­lá a kre­mí­ko­vé moz­gy. Ka­pe­la to­tiž po­zos­tá­va vý­hrad­ne z ro­bo­tov.

Štvorru­ký bu­be­ník sa vo­lá Stic­kboy, bas­gi­tar­ista Bo­nes a gi­tar­ista Fin­gers. Kon­cert bol prís­tup­ný za­dar­mo, or­ga­ni­zo­va­la ho spo­loč­nosť Ge­ne­ral Elec­tric (GE), kto­rá tak chce­la upo­zor­niť na prie­my­sel­ný inter­net, vzni­ka­jú­cu di­gi­tál­nu sieť pre­pá­ja­jú­cu ľu­dí.

„Spo­loč­nosť GE uka­zu­je, akú moc mô­že mať har­dvér, ak sa zlú­či s in­te­li­gen­tným sof­tvé­rom, vý­sle­dok mô­že otriasť sve­tom,“ po­ve­dal An­dy Gol­dberg, krea­tív­ny ria­di­teľ GE. „Ka­pe­la zo sku­toč­ných ro­bo­tov uka­zu­je, ako kov a dá­ta mô­žu spo­lup­ra­co­vať a vy­tvo­riť spo­loč­ne úpl­ne no­vé mož­nos­ti, nap­rík­lad ino­va­tív­ne obo­ha­tiť kaž­do­den­né ve­ci, ako je hud­ba.“

Zdroj: di­gi­tal­jour­nal.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter