Zariadenie do auta, ktoré vám pomôže znížiť spotrebu, naučí vás správne jazdiť a nájde auto na parkovisku

Auto­ma­tic Linkje ma­lé za­ria­de­nie, kto­ré svo­jim tva­rom pri­po­mí­na bež­ný USB kľúč. Nep­ri­po­jí­te ho však do po­čí­ta­ča, ale do au­ta, kon­krét­ne do OBD-II por­tu. Tým­to por­tom sú vy­ba­ve­né tak­mer všet­ky ame­ric­ké au­tá, kto­ré bo­li vy­ro­be­né od ro­ku 1996 a je­ho úlo­hou je pos­ky­to­vať di­ag­nos­ti­ku vo­zid­la. OBD je skrat­ka pre pro­to­kol on-board di­ag­nos­tics. Európ­ske auto­mo­bi­ly vy­uží­va­jú EOBD pro­to­kol.

Ok­rem to­ho, že Auto­ma­tic Link do­ká­že pris­tu­po­vať k dá­tam cez OBD-II port, je vy­ba­ve­ný aj vlas­tným ak­ce­le­ro­met­rom a tech­no­ló­giou Blue­tooth 4.0, vďa­ka kto­rej do­ká­že ana­ly­zo­vať po­hyb vo­zid­la a ko­mu­ni­ko­vať so smar­tfó­nom.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia po­nú­ka gra­fic­ky preh­ľad­né in­for­má­cie o spô­so­be jaz­dy. Vďa­ka ak­ce­le­ro­met­ru do­ká­že ur­čiť, či sa pou­ží­va­teľ roz­bie­ha/resp. br­zdí ply­nu­lo ale­bo príl­iš prud­ko a pod­ľa to­ho hod­no­tí je­ho spô­sob šo­fé­ro­va­nia.

Ok­rem to­ho me­ria spot­re­bu a hod­no­tí efek­ti­vi­tu jaz­dy. Sys­tém ta­kis­to vy­uží­va geo­lo­kač­né dá­ta, aby do­ká­zal vy­po­či­tať cel­ko­vé nák­la­dy na jaz­du. Ap­li­ká­cia po­mô­že aj s hľa­da­ním za­par­ko­va­né­ho au­ta.

Za­ria­de­nie Auto­ma­tic Link je mo­men­tál­ne dos­tup­né pre USA, je­ho ce­na je 100 do­lá­rov. Ap­li­ká­cia je k dis­po­zí­cii bez­plat­ne.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter