Rýchly vesmírny internet? NASA preniesla laserom dáta rýchlosťou 622 Mb/s

Inter­net vo ves­mí­re už dáv­no nie je ob­me­dze­ný len na po­ma­lé pri­po­je­nie. Vy­uži­tie sys­té­mu sa­te­li­tov NA­SA by moh­lo pri­niesť až 6 ná­sob­né zvý­še­nie pre­no­so­vých rých­los­tí. Ame­ric­ká ves­mír­na agen­tú­ra ús­peš­ne otes­to­va­la la­se­ro­vý pre­nos dát. V rám­ci sys­té­mu LLCD (Lu­nar La­ser Com­mu­ni­ca­tion De­monstra­tion) sa jej po­da­ri­lo pre­niesť dá­ta na vzdia­le­nosť prib­liž­ne 384-ti­síc ki­lo­met­rov re­kor­dnou rých­los­ťou 622 me­ga­bi­tov za se­kun­du.

LLCD je pr­vý oboj­smer­ný ko­mu­ni­kač­ný sys­tém, kto­rý pou­ží­va la­ser na­mies­to rá­dio­vých vĺn. Sys­tém sa skla­dá z pa­lub­né­ho ter­mi­ná­lu umies­tne­né­ho na sa­te­li­te LA­DEE (Lu­nar At­mos­phe­re and Dust En­vi­ron­ment Explo­rer), kto­rý v sú­čas­nos­ti obie­ha oko­lo Me­sia­ca, a po­zem­ské­ho ter­mi­ná­lu na­chá­dza­jú­ce­ho sa v Las Cru­ces v No­vom Mexiku.

„LLCD je pr­vý krok v na­šom plá­ne vy­bu­do­vať ďal­šiu ge­ne­rá­ciu spô­so­bu ves­mír­nej ko­mu­ni­ká­cie," uvá­dza sa v tla­čo­vej sprá­ve NA­SA. „Vý­sled­ky de­monštrá­cie nás pov­zbu­di­li a sme pres­ved­če­ní, že sme na správ­nej ces­te k za­ve­de­niu tej­to no­vej mož­nos­ti do ope­rač­nej praxe," uvie­dol zá­stup­ca NA­SA Bad­ri Younes v tla­čo­vej sprá­ve.

Už za­čiat­kom toh­to ro­ka NA­SA tes­to­va­la pre­nos zo Ze­me do ves­mí­ru. Vte­dy sa jej po­da­ri­lo pre­niesť za­kó­do­va­ný ob­rá­zok Mo­ny Li­sy v roz­lí­še­ní 152 × 200 pixelov na me­sač­nú son­du LRO (Lu­nar Re­con­nais­san­ce Or­bi­ter). Pre­nos však vte­dy do­sia­hol rých­losť iba 300 bi­tov za se­kun­du. Pok­rok vo vý­vo­ji la­se­ro­vej ko­mu­ni­ká­cie umož­ní NA­SA zlep­šiť svo­je ko­mu­ni­kač­né schop­nos­ti a zvý­šiť roz­lí­še­nie pre­ná­ša­né­ho ob­ra­zu, mož­ný by bol aj pre­nos 3D vi­dea z hl­bín ves­mí­ru.

Video:


Tech­no­ló­gia sa vy­ví­ja v spo­lup­rá­ci s Lin­col­no­vý­mi la­bo­ra­tó­ria­mi pa­tria­ci­mi MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy). LLCD je krát­ko­do­bý expe­ri­ment, NA­SA už pra­cu­je na je­ho nás­tup­co­vi LCRD (La­ser Com­mu­ni­ca­tions Re­lay De­monstra­tion), kto­ré­ho spus­te­nie je nap­lá­no­va­né na rok 2017. Pre­nos po­mo­cou dvo­ji­ce lú­čov bu­de 10 - 100-krát rých­lej­ší ako rá­dio­vé spo­je­nie.

Zdroj: na­sa.gov
foxnews.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter