Loop: technológia mobilných platieb ktorá umožňuje platiť kartou aj bez jej fyzickej prítomnosti

Ča­ro tech­no­ló­gie spo­čí­va v špe­ciál­nom oba­le pre te­le­fón. Obal je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou, kto­rá do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať s ter­mi­ná­lom pre­daj­cu rov­na­kým spô­so­bom, ako keď pou­ží­va­teľ pou­ži­je kre­dit­nú kar­tu. Pre schvá­le­nie plat­by tak sta­čí obal pril­ožiť k ter­mi­ná­lu.

Hlav­ným prob­lé­mom bo­lo vy­tvo­re­nie tech­no­ló­gie, kto­rá do­ká­že na krát­ku vzdia­le­nosť emu­lo­vať sig­nál, kto­rý vy­šle pla­tob­ná kar­ta, keď ju pou­ží­va­teľ pre­tiah­ne čí­tač­kou v pla­tob­nom ter­mi­ná­li kto­ré nie sú ur­če­né pre pot­re­by mo­bil­ných resp. bez­kon­tak­tných pla­tieb. Geor­ge Wallner, spo­lu­zak­la­da­teľ Loo­pu, však vy­mys­lel spô­sob, ako ta­ký­to sig­nál emu­lo­vať. Tech­no­ló­gia vznik­la kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka a jej ná­zov je Mag­ne­tic Se­cu­re Tran­smis­sion, MST.

MST vy­uží­va in­duk­čnú sluč­ku a strie­da­vý prúd na vy­ge­ne­ro­va­nie pot­reb­né­ho sig­ná­lu. Sluč­ka však fun­gu­je iba do vzdia­le­nos­ti 10 cm od čí­tač­ky v ter­mi­ná­li. MST a te­da aj Loop vďa­ka to­mu do­ká­že fun­go­vať v kom­bi­ná­cii so všet­ký­mi ter­mi­nál­mi, kto­ré fun­gu­jú na sní­ma­ní mag­ne­tic­ké­ho prúž­ku na kre­dit­nej kar­te.

loop_1.png

S vy­uží­va­ním tech­no­ló­gie však sú­vi­sí nie­koľ­ko prob­lé­mov. V pr­vom ra­de je to bez­peč­nosť ce­lé­ho sys­té­mu. Tvor­co­via mu­se­li za­me­dziť zneu­ží­va­niu cu­dzích pla­tob­ných ka­riet - za­ria­de­nie Loop Fob to­tiž­to do­ká­že rých­lo a jed­no­du­cho spá­ro­vať kre­dit­nú kar­tu s pou­ží­va­teľ­ským úč­tom. V rám­ci ap­li­ká­cie sa ulo­ží sig­nál mag­ne­tic­ké­ho prúž­ku a pou­ží­va­teľ mô­že kre­dit­nú kar­tu pou­ží­vať aj bez jej fy­zic­kej prí­tom­nos­ti. Loop pre­to vy­ža­du­je spá­ro­va­nie s te­le­fó­nom pou­ží­va­te­ľa a po ove­re­ní to­tož­nos­ti ak­cep­tu­je iba kre­dit­né kar­ty s rov­na­kým me­nom, ako je pro­fil pou­ží­va­te­ľa.

Dru­hým prob­lé­mom je ak­cep­to­va­nie zo stra­ny pre­daj­cov. Ak pou­ží­va­teľ pla­tí po­mo­cou nez­ná­mej tech­no­ló­gie a bez fy­zic­kej prí­tom­nos­ti kar­ty, pre­daj­ca mô­že mať po­doz­re­nie na pod­vod a plat­bu ne­mu­sí ak­cep­to­vať.

Pos­led­ným prob­lé­mom je obal na te­le­fón, kto­rý nie je príl­iš es­te­tic­ký a zvy­šu­je hrúb­ku te­le­fó­nu.

Tech­no­ló­gia ako ta­ká však za­uj­me ino­vá­ciou a ak vás kon­cept os­lo­vil, pro­jekt mô­že­te pod­po­riť, prí­pa­de si obal pre­dob­jed­nať, na Kic­kstar­te­ri.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter