Li-Fi zmení obyčajnú žiarovku na ultrarýchlu bezdrôtovú sieť

Prob­lém sú­čas­ných bez­drô­to­vých sie­tí je v tom, že čím sú po­pu­lár­nej­šie (te­da čím viac ľu­dí ich pou­ží­va), tým sú po­mal­šie. Rá­dio­vé vl­ny, kto­ré vy­uží­va­jú, to­tiž ma­jú is­té li­mi­ty, mô­žu pre­ná­šať len ob­me­dze­né množ­stvo dát. Čím je frek­ven­cia niž­šia, tým me­nej dát umož­ňu­je pre­ná­šať. Ved­ci z Fu­dan­skej uni­ver­zi­ty v Šan­gha­ji priš­li s no­vou tech­no­ló­giou Li-Fi, kto­rá by moh­la pri­niesť rie­še­nie toh­to prob­lé­mu.

V hus­to osíd­le­ných ob­las­tiach, nap­rík­lad vo veľ­kých mes­tách, sú sig­ná­ly Wi-Fi pre­ru­šo­va­né „hlu­kom", sig­ná­lom z iných sie­tí Wi-Fi. No­vá tech­no­ló­gia na pre­nos dát pou­ží­va vl­ny na ove­ľa vy­šších frek­ven­ciách, kde nie je pot­reb­ná li­cen­cia od te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho re­gu­lač­né­ho úra­du kra­ji­ny. Pre­nos dát mô­že byť až 10-krát rých­lej­ší ako v prí­pa­de Wi-Fi a vy­užiť mô­že­te naj­bliž­šiu lam­pu.

Svet­lo je rov­na­ko ako rá­dio­vý sig­nál elek­tro­mag­ne­tic­ká vl­na, iba­že má 100 000-krát vy­ššiu frek­ven­ciu. Pot­re­bu­je­te te­da do­siah­nuť, aby žia­rov­ka bli­ka­la dos­ta­toč­ne rých­lo. Kto by však chcel se­dieť pod bli­ka­jú­cou žia­rov­kou? No štan­dard Li-Fi, navr­hnu­tý pred dvo­ma rok­mi, pri­ná­ša jas­ný tech­no­lo­gic­ký pok­rok.

Dá­ta sa naj­skôr pre­ne­sú na LED žia­rov­ku - nap­rík­lad tú, kto­rá os­ve­cu­je mies­tnosť, kde se­dí­te. Žia­rov­ka sa za­čne veľ­mi rých­lo roz­sve­co­vať (až mi­liar­da blik­nu­tí za se­kun­du). Ta­ké­to rých­le bli­ka­nie ľud­ské oko ne­mô­že vní­mať. (Na po­rov­na­nie: prie­mer­ná ener­ge­tic­ky ús­por­ná kom­pak­tná žia­rov­ka bli­ká 10 000 až 40 000-krát za se­kun­du.) Po­tom pri­jí­mač (v pod­sta­te ma­lý fo­toa­pa­rát sní­ma­jú­ci svet­lo) na po­čí­ta­či ale­bo mo­bil­nom za­ria­de­ní de­kó­du­je bli­ka­nie na dá­ta.

Li-Fi však má jed­nu ne­vý­ho­du v po­rov­na­ní s Wi-Fi. Žia­rov­ka mu­sí „dos­vie­tiť" na va­še za­ria­de­nie. Ne­mu­sí to byť špe­ciál­na žia­rov­ka, vy­užiť mož­no bež­né strop­né svie­tid­lá do­ma či v kan­ce­lá­rii, ale na roz­diel od Wi-Fi ne­mô­že­te prejsť do ďal­ších mies­tnos­tí, ak v nich nie sú na­mon­to­va­né rov­na­ko fun­gu­jú­ce žia­rov­ky.

No­vá ge­ne­rá­cia ultra­rý­chlych za­ria­de­ní Wi-Fi, kto­ré prav­de­po­dob­ne čos­ko­ro za­čne­me pou­ží­vať, bu­de če­liť po­dob­ným ob­me­dzeniam. Pou­ží­va­jú to­tiž vy­ššie rá­dio­vé frek­ven­cie, kto­ré eš­te nie sú ta­ké za­hl­te­né sig­nál­mi, ma­jú väč­šiu šír­ku pás­ma, ale rov­na­ko ako vi­di­teľ­né svet­lo ne­mô­žu pre­ni­kať cez ste­ny.

Video:


Nie­koľ­ko star­tu­pov, napr. Oled­comm, už ro­bi­lo expe­ri­men­ty s tech­no­ló­giou Li-Fi. In­ži­nie­ri z Fu­dan­skej uni­ver­zi­ty zos­ta­vi­li expe­ri­men­tál­nu sieť Li-Fi, v kto­rej bo­li šty­ri po­čí­ta­če, všet­ky pri­po­je­né k rov­na­kej žia­rov­ke. Iní vý­skum­ní­ci pra­cu­jú na pre­no­se dát pros­tred­níc­tvom LED sve­tiel rôz­nych fa­rieb. Iš­lo by o pre­nos rôz­nych sig­ná­lov z čer­ve­nej, ze­le­nej a mod­rej LED di­ódy vo viac­fa­reb­nej LED žia­rov­ke.

Vzhľa­dom na svo­je ob­me­dzenie tech­no­ló­gia Li-Fi zrej­me ne­nah­ra­dí sú­čas­né bez­drô­to­vé sie­te. Moh­la by ich však dopĺňať na mies­tach, kde tre­ba rá­dio­vé sig­ná­ly ob­me­dziť na mi­ni­mum, napr. v ne­moc­ni­ciach, prí­pad­ne na mies­tach, kde ne­fun­gu­jú, napr. pod vo­dou.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter