GPS Retrievor pomôže nájsť stratené kľúče, zvieratá či auto

Pred­stav­te si svet, kde by ste moh­li sle­do­vať všet­ko, čo má­te ra­di. Nik­dy by ste tak nes­tra­ti­li kľú­če, taš­ku, ale ani preh­ľad o svo­jich blíz­kych.

V bu­dúc­nos­ti by to moh­li umož­niť ma­lé so­lár­ne sle­da­va­če (trac­ke­ry) GPS, kto­ré sa da­jú pri­pev­niť prak­tic­ky na čo­koľ­vek. Kam­paň na server­i In­die­go­go pred­sta­vu­je pro­jekt Re­trie­vor.

Ide o ma­lý disk prib­liž­ne vo veľ­kos­ti ame­ric­ké­ho štvr­ťdo­lá­ra, hru­bý asi ako šty­ri ta­ké­to min­ce po­lo­že­né na se­be. Ako ná­zov na­po­ve­dá, je to za­ria­de­nie, kto­ré má po­môcť pou­ží­va­te­ľo­vi náj­sť ľu­bo­voľ­nú vec.

Ak Re­trie­vor pri­pev­ní­te na taš­ku ale­bo kľú­če, mô­že­te sle­do­vať tie­to pred­me­ty po­mo­cou webo­vé­ho pre­hlia­da­ča ale­bo cez iP­ho­ne či an­droi­do­vý smar­tfón. No umož­ní vám tak­to do­hlia­dať aj na do­má­ce zvie­ra­tá či de­ti.

Video:


Re­trie­vor sto­jí 299 do­lá­rov, je­ho pou­ží­va­te­lia však mu­sia rá­tať aj s me­sač­ným pop­lat­kom vo vý­ške 1,79 do­lá­ra, pre­to­že ako uvá­dza­jú auto­ri na strán­ke In­die­go­go, „sle­do­vať svoj Re­trie­vor po­mo­cou sa­te­li­tov obie­ha­jú­cich oko­lo Ze­me a GSM je nák­lad­ná zá­le­ži­tosť“.

Kam­paň má za cieľ vy­zbie­rať 80 000 do­lá­rov na za­ča­tie vý­ro­by. Za­tiaľ má na kon­te oko­lo 32 000 do­lá­rov, ale do jej kon­ca chý­ba eš­te 24 dní, tak­že je ná­dej, že po­ža­do­va­nú su­mu sa na­po­kon po­da­rí zís­kať.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter