Na svete je prvý funkčný bionický robot

Mo­der­ná me­di­cí­na už do­ká­že ob­no­viť viac ako 50 % ľud­ské­ho te­la po­mo­cou naj­mo­der­nej­ších pro­téz a ume­lých or­gá­nov. Ved­ci a vý­vo­já­ri si po­lo­ži­li otáz­ku, ako by to vy­ze­ra­lo, ke­by sa všet­ky tie­to „náh­rad­né sú­čias­tky" spo­ji­li do jed­né­ho cel­ku. Vzni­kol tak pr­vý „bio­nic­ký muž", kto­rý do­ká­že cho­diť a roz­prá­vať. Pred­sta­vi­li ho mi­nu­lý týž­deň vo was­hin­gton­skom Smit­hso­nian Air and Spa­ce Mu­seum, zos­tro­ji­la ho lon­dýn­ska spo­loč­nosť Sha­dow Ro­bot Co.

„My­šlien­kou pro­jek­tu bo­lo spo­jiť do jed­né­ho cel­ku všet­ky náh­ra­dy pre ľud­ské te­lo, kto­ré dnes exis­tu­jú. Ak to uro­bí­te, ako by to vy­ze­ra­lo?" po­ve­dal Ber­tolt Meyer, so­ciál­ny psy­cho­lóg z uni­ver­zi­ty vo švaj­čiarskom Züri­chu.

„To nie je trik. Je to sku­toč­ný ve­dec­ký vý­voj," vy­hlá­sil John Dai­ley, ria­di­teľ mú­zea. Ro­bot je vy­so­ký 183 cm a má hmot­nosť 77 kg. Je­ho zos­tro­je­nie si vy­žia­da­lo 1 mi­lión do­lá­rov a te­lo po­zos­tá­va z 28 ume­lých čas­tí vrá­ta­ne pľúc, pan­krea­su, sle­zi­ny a ce­lé­ho obe­ho­vé­ho sys­té­mu, kto­ré bo­li sú­čas­ťou skor­ších pro­to­ty­pov.

Ro­bot má ne­hyb­nú tvár a mož­no ho di­aľ­ko­vo ov­lá­dať z po­čí­ta­ča, na po­hyb je­ho kon­ča­tín sa pou­ží­va bez­drô­to­vé pri­po­je­nie Blue­tooth. Do­ká­že aj ho­vo­riť prib­liž­ne na úrov­ni asis­ten­tky Si­ri z iP­ho­nu. Je­ho mon­táž sa za­ča­la v augus­te 2012 a tr­va­la tri me­sia­ce. Bio­nic­ký muž sa bu­de vy­sta­vo­vať vo was­hin­gton­skom mú­zeu po­čas je­se­ne.

Video:


Zdroj: reu­ters.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter