Inteligentné hodinky pripravuje aj Nokia ale budú výrazne iné, majú viacero displejov

Boom no­vé­ho seg­men­tu in­te­li­gen­tných no­si­teľ­ných za­ria­de­ní si nech­ce ne­chať ujsť ani No­kia. Ako naz­na­ču­je pa­tent, kto­rý bol vy­pl­ne­ný v augus­te mi­nu­lé­ho ro­ka, No­kia navr­hu­je in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré sa od kon­ku­ren­cie vý­raz­ne lí­šia. Dô­vo­dom je via­ce­ro dis­ple­jov, z kto­rých ho­din­ky po­zos­tá­va­jú.

Kaž­dý dis­plej zob­ra­zu­je inú ap­li­ká­ciu a pou­ží­va­teľ si mô­že to­to roz­lo­že­nie me­niť a up­ra­vo­vať pod­ľa pot­re­by. Pr­vý dis­plej mô­že zob­ra­zo­vať ak­tuál­ny čas, dru­hý emai­lo­vú schrán­ku, ďal­ší úda­je zo so­ciál­nych sie­tí atd. Dis­ple­je ta­kým­to spô­so­bom pok­rý­va­jú ce­lé zá­päs­tie pou­ží­va­te­ľa, pri­čom ak­tív­ny dis­plej je ten, kto­rý sme­ru­je ho­re. Všet­ky dis­ple­je by ma­li byť do­ty­ko­vé a vy­uži­tie ho­di­niek v praxi pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo.

nokia_hodinky_1810.jpg

Sa­moz­rej­me, exis­ten­cia pa­ten­tu nie je zá­ru­kou, že ta­ké­to ho­din­ky nie­ke­dy vznik­nú a No­kia mô­že vo fi­ná­le prek­va­piť úpl­ne iným za­ria­de­ním. Ho­din­ky s via­ce­rý­mi ob­lý­mi dis­plej­mi, kto­ré by vy­tvá­ra­li ten­ký a es­te­tic­ký ná­ra­mok, by však moh­li byť dosť za­ují­ma­vé.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter