Vedci testujú podvodné Wi-Fi, ktoré funguje na zvukových frekvenciách

No­vá tech­no­ló­gia má zlep­šiť efek­tív­nosť sys­té­mov včas­né­ho va­ro­va­nia pred vl­na­mi cu­na­mi. Za am­bi­cióz­nym pro­jek­tom sto­jí tím ved­cov zo štát­nej uni­ver­zi­ty v ame­ric­kom Buf­fa­le. Ich cie­ľom je vy­tvo­riť štan­dard na pod­vod­nú ko­mu­ni­ká­ciu.

Na roz­diel od kla­sic­ké­ho Wi-Fi, kto­ré pou­ží­va rá­dio­vé vl­ny, sa po­no­re­ná sie­ťo­vá tech­no­ló­gia spo­lie­ha na zvuk. Rá­dio­vé vl­ny sú sí­ce schop­né pre­nik­núť cez vo­du, je pri tom však vý­raz­ne na­ru­še­ný ich roz­sah a sta­bi­li­ta. Nao­pak, zvu­ko­vé vl­ny sú pre to­to pros­tre­die viac než vhod­né, čo by is­te potvr­di­li del­fí­ny ale­bo veľry­by.

Bez­drô­to­vá ko­mu­ni­ká­cia pod vo­dou je mož­ná už dl­hší čas. Prob­lém však do­te­raz pred­sta­vo­va­lo pre­po­je­nie sa­mos­tat­ných sys­té­mov pou­ží­va­ných rôz­ny­mi or­ga­ni­zá­cia­mi.

Ame­ric­ký Ná­rod­ný úrad pre oceán a at­mos­fé­ru nap­rík­lad vy­uží­va akus­tic­ké vl­ny na od­os­la­nie dát zo sen­zo­rov umies­tne­ných na mor­skom dne do bó­jí na hla­di­ne - ide o sú­časť sys­té­mu ochra­ny pred vl­na­mi cu­na­mi. Pre roz­die­ly v infra­štruk­tú­re však tie­to dá­ta ne­mô­žu byť rých­lo zdie­ľa­né spo­lu s in­for­má­cia­mi od ame­ric­ké­ho ná­mor­níc­tva.

Rie­še­ním tej­to si­tuácie by bol prá­ve štan­dard na pod­vod­nú bez­drô­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu. „Po­no­re­nou bez­drô­to­vou sie­ťou zís­ka­me mož­nosť zhro­maž­ďo­va­nia a ana­ly­zo­va­nia dát z na­šich oceá­nov v reál­nom ča­se," ho­vo­rí šéf vý­sku­mu Tom­ma­so Me­lo­dia.

Tým, že sa tie­to dá­ta sprís­tup­nia ko­mu­koľ­vek s in­te­li­gen­tným te­le­fó­nom ale­bo po­čí­ta­čom, sa za­chrá­ni mno­ho ži­vo­tov pri cu­na­mi či iných prí­rod­ných ka­tas­tro­fách.

Ved­ci za­tiaľ tech­no­ló­giu tes­to­va­li na ja­ze­re blíz­ko Buf­fa­la. Vý­skum­ný tím po­no­ril do ja­ze­ra dva 18 kg sen­zo­ry a pros­tred­níc­tvom no­te­boo­ku sa im po­da­ri­lo nad­via­zať bez­drô­to­vé dá­to­vé spo­je­nie.

Ďal­šie de­tai­ly o pro­jek­te chcú ved­ci ozná­miť bu­dú­ci me­siac na kon­fe­ren­cii na Taiwane.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter