Americká armáda vytvára brnenie ako z Iron Mana

Pri návr­hu naj­nov­šie­ho br­ne­nia pre vo­ja­kov ame­ric­ká ar­má­da ako­by vy­chá­dza­la z hollywood­ske­ho sce­ná­ra. Roz­hod­la sa spo­lup­ra­co­vať s uni­ver­zi­ta­mi, la­bo­ra­tó­ria­mi a tech­no­lo­gic­kým prie­mys­lom pri tvor­be ob­le­če­nia ako vy­strih­nu­té­ho z fil­mu o Iron Ma­no­vi, ur­če­né­ho pre vo­ja­kov v te­ré­ne.

TA­LOS, te­da Tac­ti­cal As­sault Light Ope­ra­tor Suit zvý­ši po­hyb­li­vosť a mo­ni­to­ro­va­cie schop­nos­ti vo­ja­kov. Bu­de sa skla­dať z vrstvy in­te­li­gen­tné­ho ma­te­riá­lu a sen­zo­rov, aby pos­ky­tol lep­šiu ochra­nu v bo­joch. My­šlien­ka bo­la in­špi­ro­va­ná di­elom Ga­ret­ha McKin­ley­ho z MIT, kto­rý už de­sať ro­kov pra­cu­je na „te­ku­tom pan­cie­ri", br­ne­ní, kto­ré je schop­né v prie­be­hu mi­li­se­kúnd zme­niť svo­ju kva­pal­nú for­mu na pev­nú.

Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť ani­mo­va­nú ukáž­ku to­ho, ako by br­ne­nie fun­go­va­lo v praxi a aké pros­peš­né by moh­lo byť.

Video:


Ako sa bu­de no­vé ob­le­če­nie lí­šiť od to­ho sú­čas­né­ho? Pre­dov­šet­kým bu­de tvo­riť hrub­šiu a ohyb­nej­šiu ochran­nú vrstvu. Za pou­ži­tia na­no­tech­no­ló­gií sa vy­tvo­rí špe­ciál­ny kva­pal­no-ke­ra­mic­ký ma­te­riál. Keď bu­de ten­ký ma­te­riál po­dob­ný kva­pa­li­ne za­siah­nu­tý nie­čím, napr. guľ­kou, v oka­mi­hu sa pre­me­ní na tvr­dý pan­cier. Čas­ti­ce sa sa­my rých­lo lo­kál­ne us­po­ria­da­jú tak, že už ne­bu­dú prú­diť, ale sta­ne sa z ich pev­ná lát­ka.

Ob­le­če­nie vy­tvo­rí exos­ke­le­ton, na kto­rý by sa da­li pri­po­jiť aj hyd­raulic­ké ru­ky a no­hy, čím sa zvý­ši rých­losť a cel­ko­vá po­hyb­li­vosť vo­ja­ka. Ok­rem to­ho by mal ob­lek zlep­šiť aj je­ho zmys­lo­vé vní­ma­nie, bu­de vy­ba­ve­ný noč­ným vi­de­ním a sen­zo­rom na mo­ni­to­ro­va­nie po­hy­bu v oko­lí, tak­že vo­jak bu­de môcť pres­ne za­me­rať po­lo­hu ne­pria­te­ľa. Ďal­šie sen­zo­ry bu­dú sle­do­vať zdra­vot­ný stav vo­ja­ka - je­ho te­les­nú tep­lo­tu, te­po­vú frek­ven­ciu, úro­veň hyd­ra­tá­cie.

Vý­skum­ní­ci pra­cu­jú­ci na pro­jek­te dú­fa­jú, že funkč­ný pro­to­typ ob­le­če­nia TA­LOS bu­de k dis­po­zí­cii do troch ro­kov.

Zdroj: mas­hab­le.com
uber­giz­mo.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter