SeeCubic Ultra-D – najdokonalejšia forma 3D bez okuliarov možno prinesie revolúciu

ultra_d_logo.jpg Mož­no ste si mys­le­li, že 3D te­le­ví­zo­ry sa dos­ta­li na sle­pú ko­ľaj. A mož­no zme­ní­te ná­zor, keď uvi­dí­te sys­tém Ultra-D od spo­loč­nos­ti See­Cu­bic. Je to 3D TV bez oku­lia­rov, tech­no­ló­gia, kto­rá pra­cu­je s akým­koľ­vek ob­sa­hom od te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia 480i/p až po Blu-ray vrá­ta­ne iOS a kon­zo­lo­vých hier.

Zdá sa, že Ultra-D je za­tiaľ naj­lep­ší sys­tém na zob­ra­zo­va­nie 3D TV bez oku­lia­rov. Na roz­diel od väč­ši­ny kon­ku­ren­čných sys­té­mov pos­ky­tu­je jas­ný ob­raz s 3D efek­tom z bež­nej sle­do­va­cej vzdia­le­nos­ti (do 5 met­rov) a z aké­ho­koľ­vek uh­la (až do 140°). A po­nú­ka aj bo­ha­tý zdroj ob­sa­hu. Do­ká­že to­tiž pre­viesť do 3D štan­dar­dné 2D te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, a to ana­ló­go­vé i di­gi­tál­ne. Ale zvlád­ne spra­co­vať do 3D aj iný ob­sah, kto­rý má v se­be in­for­má­cie o hĺbke a iné 3D sig­ná­ly, napr. fil­my z Blu-ray ale­bo 3D hry, ako je napr. Call of Du­ty.

Pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia Ultra-D, vy­vi­nu­tá spo­loč­nos­ťou See­Cu­bic so síd­lom v ho­lan­dskom Ein­dho­ve­ne, je tak tro­chu za­ha­le­ná rúš­kom ta­jom­stva. Zrej­me pra­cu­je skôr na spô­sob ho­log­ra­fic­ké­ho dis­ple­ja než tra­dič­nej len­ti­ku­lár­nej 3D ob­ra­zov­ky. Vy­tvá­ra sve­tel­né po­le za­lo­že­né na ste­reos­ko­pii (rôz­ne poh­ľa­dy pre obe oči) a po­hy­bo­vej pa­ra­laxe (ob­jek­ty v pop­re­dí a po­za­dí).

Sys­tém za­hŕňa tri sú­čas­ti: no­vý te­le­víz­ny for­mát, spra­co­va­nie elek­tro­ni­kou a sof­tvé­rom a špe­ciál­nu ob­ra­zov­ku. Špe­ciál­na ška­tuľ­ka See­Cu­be, kto­rá má vstup i vý­stup, spra­cu­je aký­koľ­vek sig­nál (2D i 3D) do for­má­tu Ultra-D.

ultra_d_monitor.jpg

Vý­rob­ca sa poch­vá­lil, že mož­no hrať v 3D aj hry z kon­zol Xbox 360 a PlayS­ta­tion 3, ako aj z kla­sic­kých tab­le­tov, DVD či za­ria­de­ní s App­le iOS, tak­že si mô­že­te v 3D za­hrať napr. aj An­gry Birds.

Tech­no­ló­gia by moh­la spô­so­biť re­vo­lú­ciu v 3D dis­ple­joch. Me­dzi pr­vý­mi si ju li­cen­co­va­la čín­ska spo­loč­nosť Hi­Sen­se, pr­vé pro­duk­ty te­da bu­dú sme­ro­vať k čín­skym spot­re­bi­te­ľom. See­Cu­bic vy­ví­ja aj 31,5-pal­co­vý mo­ni­tor, ur­če­ný pre hrá­čov. 4K te­le­ví­zo­ry s tech­no­ló­giou Ultra-D by ma­li mať kon­ku­ren­cies­chop­nú ce­nu – bu­dú asi o 20 až 25 % drah­šie ako os­tat­né 4K mo­de­ly.

Zdroj: zdnet.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter