Grafén môže vďaka 3D tlači nahradiť kremík v elektronike. Spôsobí to revolúciu?

3D tlač sa v pos­led­nom ob­do­bí rých­lo roz­ví­ja. Pod­ľa pred­pok­la­dov v ro­ku 2020 do­siah­ne trh s 3D tla­čiar­ňa­mi ob­jem 5,2 mld. do­lá­rov. 3D tla­čiar­ne dnes pra­cu­jú s roz­lič­ný­mi ma­te­riál­mi - s ko­vom, pa­pie­rom, ži­vi­cou, do­kon­ca aj s prí­sa­da­mi na piz­zu. Ob­ja­vi­li sa aj ná­pad tla­čiť po­mo­cou nej jed­lo pre koz­mo­nau­tov. Naj­nov­šie sa tie­to za­ria­de­nia s ná­dy­chom sci-fi spá­ja­jú s gra­fé­nom, ma­te­riá­lom bu­dúc­nos­ti, kto­rý je za­tiaľ ta­kis­to tak tro­chu z ob­las­ti sci-fi.

3d_printing_pizza.jpg

Vý­skum­ní­ci zo spo­loč­nos­ti Ame­ri­can Grap­hi­te Tech­no­lo­gies v spo­lup­rá­ci s uk­ra­jin­ský­mi ved­ca­mi z Fy­zi­kál­ne­ho in­šti­tú­tu v Char­ko­ve skú­ma­jú mož­nosť, ako pris­pô­so­biť 3D tla­čiar­ne na tlač z gra­fé­nu. Gra­fén je mo­di­fi­ká­cia uh­lí­ka s po­dob­nou štruk­tú­rou, ako má gra­fit. Má veľ­mi pô­so­bi­vé vlas­tnos­ti - je tvr­dší ako di­amant, veľ­mi vo­di­vý (je­ho vo­di­vosť je o 35 % vy­ššia ako vo­di­vosť me­di pri iz­bo­vej tep­lo­te), tak­že by sa mo­hol pou­žiť aj v elek­tro­ni­ke a v so­lár­nych pa­ne­loch.

Mo­hol by nah­ra­diť zá­klad­né „sta­veb­né ka­me­ne" po­čí­ta­čo­vé­ho har­dvé­ru, ako sú meď, in­dium a kre­mík. Má vy­so­kú pev­nosť (je 200-krát pev­nej­ší ako oceľ) a pruž­nosť, mo­hol by pos­lú­žiť na vý­voj ľah­kých kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov, vy­uži­teľ­ných pri konštruk­cii lie­ta­diel, ale aj stav­be bu­dov.

Vy­uži­tiu v elek­tro­ni­ke nah­rá­va aj sku­toč­nosť, že má stok­rát rých­lej­šiu po­hyb­li­vosť elek­tró­nov ako kre­mík. Ved­ci skú­ma­jú aj mož­nos­ti je­ho vy­uži­tia v na­no­tech­no­ló­giách. Po­mo­cou 3D tla­če by sa moh­li vy­tvá­rať dos­ky s ploš­ný­mi spoj­mi a ďal­šie elek­tro­tech­nic­ké sú­čias­tky, napr. ohyb­né do­ty­ko­vé dis­ple­je.

Video:


„Te­raz, keď má­me po­vo­le­nie od ve­dú­ce­ho pro­jek­tu,… bu­de­me sa prip­ra­vo­vať na okam­ži­té za­ča­tie prác," uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ame­ri­can Grap­hi­te Tech­no­lo­gies Rick Wal­chuk. „Má­me nie­koľ­ko za­ují­ma­vých ná­pa­dov, a ak bu­dú ús­peš­né, dú­fa­me, že náš vý­voj by mo­hol pri­niesť na trh no­vé a ino­va­tív­ne pro­duk­ty." Per­spek­tív­ne by iš­lo nap­rík­lad o ten­ké fó­lie a ma­lé ob­jek­ty s roz­mer­mi rá­do­vo v na­no- a mik­ro­met­roch.

Gra­fén je veľ­mi per­spek­tív­ny ma­te­riál, od ap­rí­la 2012 sa do­pyt po ňom zvý­šil o viac ako 4000 per­cent. Po­žia­dav­ky pri­chá­dza­jú naj­mä z ob­las­ti auto­mo­bi­lo­vé­ho a le­tec­ké­ho prie­mys­lu, elek­tro­ni­ky či z ob­las­ti skla­do­va­nia ener­gie.

Video:


Webo­vé strán­ky ame­ric­kej spo­loč­nos­ti po­nú­ka­jú nie­koľ­ko pod­rob­nos­tí o plá­noch na vý­ro­bu a pre­daj ten­kých doš­ti­čiek z gra­fé­nu, no pos­ky­tu­jú za­tiaľ len má­lo in­for­má­cií o ča­so­vom ho­ri­zon­te ich vy­uži­tia v ob­las­ti 3D tla­če.

Zdroj: gi­gaom.com
3d­prin­terworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter