Nové bezdrôtové slúchadlá Split sú naozaj 100 % handsfree. Ovládajú sa žuvaním.

Spo­loč­nosť Greenwing Audio za­ča­la na Kic­kstar­te­ri kam­paň na zís­ka­nie fi­nan­čných pros­tried­kov na svoj pro­dukt Split. Ide o bez­drô­to­vé „štup­ľo­vé" slú­chad­lá, kto­ré sú sto­per­cen­tne hands-free - fun­gu­jú bez káb­lov a Blue­toot­hu a po­nú­ka­jú bez­prob­lé­mo­vé po­čú­va­nie.

„Ná­pad o Spli­te som dos­tal po­čas dl­hých zím strá­ve­ných v Bos­to­ne, keď som si mu­sel zlo­žiť ru­ka­vi­ce za­kaž­dým, keď som chcel zme­niť sklad­bu či up­ra­viť hla­si­tosť na mo­jom mo­bil­nom te­le­fó­ne," po­ve­dal Mar­co Scan­durra, šéf Greenwing Audio. „Spo­lu s pria­teľ­mi sme sa roz­hod­li vy­vi­núť vý­ro­bok bez prob­le­ma­tic­kých káb­lov, kto­ré sa ľah­ko za­sek­nú do zip­su či za­mo­ta­jú do šá­lu. Na­ším cie­ľom je vy­tvo­riť bez­drô­to­vé audio­pro­duk­ty, kto­ré sú ma­lé, bez­peč­né a ľah­ko pou­ži­teľ­né."

Vý­voj sa spus­til pred dvo­ma rok­mi, keď Scan­durra a je­ho tím za­ča­li hľa­dať spô­so­by, ako zlep­šiť exis­tu­jú­ce blue­toot­ho­vé náh­lav­né súp­ra­vy. Strea­mo­va­nie ste­reo­fón­ne­ho zvu­ku po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth za­ťa­žu­je ba­té­riu te­le­fó­nu a vy­ža­du­je si slú­chad­lá s väč­ší­mi roz­mer­mi. No vý­vo­jo­vý tím si pred­sta­vo­val skôr kom­pakt­ný preh­rá­vač bez káb­lov, s pro­ce­so­rom ARM s níz­kou spot­re­bou a ma­lým pa­mä­ťo­vým či­pom.


Naj­väč­ší prob­lém spô­so­bo­va­la syn­chro­ni­zá­cia a veľ­kosť. Vý­sled­kom ich úsi­lia sú slú­chad­lá s kryš­ta­lic­ký­mi ho­di­na­mi - na ich spo­je­nie slú­ži mag­net. Len čo ich od­de­lí­te, slú­chad­lá sa ak­ti­vu­jú a za­čnú hrať.

Na ich ov­lá­da­nie slú­ži špe­ciál­ny tro­jo­so­vý ak­ce­le­ro­me­ter, kto­rý rea­gu­je na žu­va­nie - je­den po­hyb če­ľus­te zna­me­ná pre­chod na ďal­šiu sklad­bu, dva po­hy­by zme­nia hla­si­tosť. Ak chce pou­ží­va­teľ jesť či roz­prá­vať, mô­že do­ty­kom pra­vé­ho slú­chad­la deak­ti­vo­vať žu­va­ciu fun­kciu.

split2.jpg

Slú­chad­lá mož­no pri­po­jiť k štan­dar­dné­mu por­tu USB na po­čí­ta­či na nah­rá­va­nie hud­by a na­bí­ja­nie. Pod­po­ru­jú naj­po­pu­lár­nej­šie for­má­ty zvu­ko­vých sú­bo­rov (MP3, AAC, WAV...). Sú kom­pa­ti­bil­né s PC s Win­dows XP a nov­ším a po­čí­tač­mi Mac s OS X 10.4 Ti­ger a nov­ším. K dis­po­zí­cii je aj sof­tvér, kto­rý umož­ní ku kaž­dej sklad­be pri­dať vlast­ný ek­va­li­zér.

Ďal­šia vý­ho­da toh­to sto­per­cen­tne hands-free audio­preh­rá­va­ča je až 1000-ná­sob­né zní­že­nie žia­re­nia v po­rov­na­ní s tech­no­ló­giou Blue­tooth. Ko­mu­ni­ká­cia me­dzi pra­vým a ľa­vým slú­chad­lom je však pot­reb­ná. Za­bez­pe­ču­je ju tech­no­ló­gia NFC, pri­čom ko­mu­ni­kač­ný ka­nál ve­die pria­mo cez hla­vu.

Pre mi­ni­mál­ne roz­me­ry pro­duk­tu je preh­rá­va­nie ča­so­vo dosť li­mi­to­va­né. Pa­mäť má za­tiaľ len 256 MB (sta­čí vraj na 24 skla­dieb), na­vy­še ma­lič­ká ba­té­ria vy­dr­ží len na 4 ho­di­ny.


In­ves­to­ri, kto­rý pro­jekt pod­po­ria su­mou as­poň 29 do­lá­rov, dos­ta­nú kva­lit­né bavl­ne­né trič­ko Split. Za su­mu od 39 do­lá­rov dos­ta­nú poz­ván­ku na špe­ciál­nu spo­lo­čen­skú uda­losť, kto­rá sa us­ku­toč­ní na jar v Mia­mi Beach, kde si bu­dú môcť slú­chad­lá osob­ne vy­skú­šať.

Za prís­pe­vok vo vý­ške 155 do­lá­rov dos­ta­nú je­den pár slú­chadiel Split s tro­mi pár­mi si­li­kó­no­vých puz­dier (ma­lé, stred­né a veľ­ké) a káb­lom USB na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču a up­load sof­tvé­ru. Slú­chad­lá sa bu­dú do­dá­vať v troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach (čer­ve­né, žl­té a fia­lo­vé).

Z plá­no­va­nej su­my 435 000 do­lá­rov sa za­tiaľ po­da­ri­lo zhro­maž­diť viac ako 55 000 od tak­mer 400 in­ves­to­rov. Do kon­ca kam­pa­ne chý­ba eš­te 17 dní. Ma­li by ste zá­ujem o ta­ké­to slú­chad­lá?

Zdroj trus­ted­nerd.com
kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter