Štvornohý robot WildCat, určený pre americkú armádu, behá ako gazela. Poháňa ho motor z motokáry.

Fir­ma Bos­ton Dy­na­mics, kto­rú za­lo­ži­li od­bor­ní­ci zo zná­me­ho tech­nic­ké­ho in­šti­tú­tu MIT, v rám­ci gran­tu vý­vo­jo­vej agen­tú­ry ame­ric­kej ar­má­dy DAR­PA vy­ví­ja ro­bo­ta, kto­rý sa na šty­roch no­hách po­hy­bu­je ele­gan­tne a veľ­mi rých­lo.

V mi­nu­los­ti pred­sta­ve­ný ro­bot Cheetah do­sa­hu­je úc­ty­hod­nú rých­losť viac ako 45 km/h (in­for­mo­va­li sme vás o ňom v ča­se, keď zvlá­dal rých­losť 29 km/h, no už vte­dy to bol rých­lost­ný re­kord). Poh­ľad naň vy­vo­lá­va reš­pekt, no upo­ko­jiť nás mô­že as­poň to, že je pri­pú­ta­ný k hyd­raulic­kým čer­pad­lám, z kto­rých be­rie svo­ju ener­giu.

No mi­nu­lý týž­deň Bos­ton Dy­na­mics pred­sta­vil ďal­šie­ho rých­le­ho „štvor­nož­ca" - ro­bot Wil­dcat je sí­ce tro­chu po­mal­ší, ale za­to sa­mos­tat­nej­ší. Ako vi­dieť na vi­deu, po rov­nom te­ré­ne je schop­ný šprin­to­vať rých­los­ťou prib­liž­ne 25 km/h. Je vy­ba­ve­ný dvoj­tak­tným spa­ľo­va­cím mo­to­ká­ro­vým mo­to­rom, kto­rý je po­riad­ne hluč­ný, a je­ho pa­li­vo­vá nádrž v sú­čas­nos­ti umož­ňu­je asi päť­mi­nú­to­vú pre­vádz­ku.

Video:


V spo­lup­rá­ci Bos­ton Dy­na­mics a agen­tú­ry DAR­PA vznik­lo už nie­koľ­ko ro­bo­tov, kto­ré ma­jú slú­žiť na prep­ra­vu nák­la­dov v ťaž­ko schod­nom te­ré­ne. Spo­me­núť mož­no mo­del Big­Dog ale aj Al­pha Dog, kto­ré­ho od­ľah­če­nou ver­ziou je te­raz pred­sta­ve­ný Wil­dCat. No­vý ro­bot za­tiaľ ne­má pres­né ur­če­nie, de­monštru­je iba tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti, no v bu­dúc­nos­ti by ta­ké­to stro­je po zdo­ko­na­le­ní moh­li náj­sť prak­tic­ké up­lat­ne­nie nie­len ako vo­jen­ský prep­rav­ný pros­trie­dok, ale nap­rík­lad aj pri zá­chra­nár­skych prá­cach.

Zdroj: en­gad­get.com

 


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter