Looking Glass využíva technológiu 2D tlače na vytvorenie kvázi 3D predmetov

3D tlač sa dnes do veľ­kej mie­ri vy­uží­va aj na vy­tla­če­nie rôz­nych de­ko­rač­ných pred­me­tov. To si uve­do­mu­je aj Shawn Fray­ne, kto­rý vy­tvo­ril al­ter­na­tív­ny spô­sob, ako si ich rých­lej­šie a jed­no­duch­šie vy­tvo­riť. Skom­bi­no­val ilú­ziu a bež­nú 2D tlač a vý­sled­kom je Loo­king Glass.

Loo­king Glass sú pred­me­ty, kto­ré sú vy­tla­če­né v plexisk­le. Kaž­dý je uni­kát a ob­sa­hu­je v se­be troj­roz­mer­ný ob­jekt - resp. je­ho ilú­ziu. Pro­ces vý­ro­by ta­ké­ho­to pred­me­tu má spo­loč­né čr­ty s bež­nou 3D tla­čou. Ob­jekt sa navr­hne v sof­tvé­ri pre 3D di­zajn, vý­sled­kom je rov­na­ký sú­bor, aký sa po­sie­la do 3D tla­čiar­ní. V tom­to prí­pa­de sa však ne­vyt­la­čí kaž­dá vrstva zo špe­ciál­ne­ho ma­te­riá­lu. Na­mies­to to­ho sa vy­uži­je kla­sic­ká 2D at­ra­men­to­vá tla­čia­reň, kto­rá vy­tla­čí jed­not­li­vé vrstvy mo­de­lu na 0,3 mm hru­bé plexisk­lá. Po do­kon­če­ní tla­če sa plexis­klo zle­pí do jed­né­ho cel­ku a vý­sled­kom je pred­met, aký mô­že­te vi­dieť na ti­tul­nej fo­tog­ra­fii.

ITN_looking_glass_1.jpg

De­ko­rač­né pred­me­ty vy­ze­ra­jú dos­ta­toč­ne troj­roz­mer­ne a ich tvor­ba je po­mer­ne rých­la. „Loo­king Glass si vy­ro­bí­te do ho­di­ny, teo­re­tic­ky aj za 30 mi­nút. Ak by sa ta­ký­to pred­met tla­čil 3D tla­čou, potr­vá to aj ce­lú noc," vy­svet­ľu­je Fray­ne.

Ho­ci pred­me­ty pô­so­bia troj­roz­mer­ným doj­mom, ilú­zia v mno­hých prí­pa­doch zmiz­ne, keď pred­met oto­čí­te o 90°. Ten­to ne­dos­ta­tok by sa však mo­hol čias­toč­ne od­strá­niť pou­ži­tím eš­te ten­ších plexis­kiel.

Zdroj: htfas­tcoexist.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter