Disney pracuje na algoritme umožňujúcom ohmatať 3D objekty na obrazovke

Do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka je jed­no z naj­jed­no­duch­ších roz­hra­ní na ov­lá­da­nie za­ria­de­ní. Jej naj­väč­ší ne­dos­ta­tok je však ab­sen­cia tak­til­nej (hma­to­vej) spät­nej väz­by. Dis­ney Re­search pre­to vy­ví­ja no­vý al­go­rit­mus na hma­to­vú spät­nú väz­bu, kto­rý umož­ní „cí­tiť" vir­tuál­ne 3D ob­jek­ty zob­ra­ze­né na dis­ple­ji.

disney_technical_details.jpg

De­monštrač­né vi­deo uka­zu­je ši­ro­kú šká­lu mož­ných ap­li­ká­cií - mô­že­te sa dot­knúť kak­tu­su bez oba­vy, že vám pri do­ty­ku z prs­ta vy­trys­kne krv, mô­že­te oh­ma­tať kreh­kú fo­sí­liu či ume­lec­ké di­elo bez to­ho, aby ste ne­ja­ko na­ru­ši­li ich in­teg­ri­tu. Pit­tsbur­ská po­boč­ka Dis­ney Re­search pri tom up­lat­ňu­je troj­stup­ňo­vý al­go­rit­mus. Pre­dov­šet­kým tre­ba poz­nať gra­dien­ty ob­jek­tu, aby sa moh­la vy­ge­ne­ro­vať hĺbko­vá ma­pa. Po­môcť tu mô­že Ki­nect ale­bo 3D mo­del ob­jek­tu. Po­tom al­go­rit­mus ur­čí tre­cie si­ly me­dzi pou­ží­va­te­ľo­vým pr­stom a do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou a na­ma­pu­je ich na zod­po­ve­da­jú­ce gra­dien­ty, čím sa vy­tvo­rí vir­tuál­ny mo­del. Na­po­kon sa vy­uži­je schop­nosť elek­tro­vib­rá­cie do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja, kde jed­not­li­vé plo­chy ma­jú od­liš­né hod­no­ty na­pä­tia. Roz­diel­ne na­pä­tie gra­dien­tov vir­tuál­ne­ho ob­jek­tu vy­tvo­rí ilú­ziu štruk­tú­ry povr­chu kon­krét­ne­ho ob­ráz­ka.

Video:


Dis­ney pred­pok­la­dá nie­koľ­ko spô­so­bov prak­tic­ké­ho vy­uži­tia toh­to sys­té­mu. Ne­vi­dia­ci by nap­rík­lad moh­li no­siť so se­bou tab­let vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rá­tom, kto­rý by na svo­jom dis­ple­ji zob­ra­zo­val oko­li­té pros­tre­die. Člo­vek by tak mo­hol zís­kať lep­šiu pred­sta­vu o svo­jom oko­lí. Ďalej by sys­tém mo­hol pos­lú­žiť ako uži­toč­ný nás­troj na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti pri pries­ku­me te­ré­nu, kde by umož­nil lep­šie vní­mať to­pog­ra­fiu nez­ná­me­ho pros­tre­dia. Sa­moz­rej­me, na­šiel by up­lat­ne­nie aj v ob­las­ti hier a zá­ba­vy, ale aj pri vy­učo­va­ní.

Zdroj: extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter