Koncept okuliarov DoCoMo premení akýkoľvek povrch na dotykovú obrazovku

Spo­loč­nosť Do­Co­Mo na vý­sta­ve CEA­TEC pred­sta­vi­la ok­rem svo­jich am­bí­cií v ob­las­ti 5G sie­tí (1000× vy­ššia ka­pa­ci­ta, 100× vy­ššia rých­losť, ako po­nú­ka­jú dneš­né sie­te) aj kon­cept in­te­li­gen­tných oku­lia­rov. V sú­čas­nos­ti pra­cu­je na 4 rôz­nych kon­cep­toch, kto­ré bu­dú nes­kôr zlú­če­né do jed­né­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du.

In­te­li­gen­tné oku­lia­re ma­jú ve­ľa fun­kcií, no naj­zau­jí­ma­vej­šia z nich je schop­nosť pre­me­niť tak­mer ľu­bo­voľ­ný rov­ný povrch na do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku. Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť, ako to fun­gu­je.

Video:


Do­ty­ko­vým dis­ple­jom sa mô­že stať ho­ci aj pa­pier for­má­tu A4. Pod­mien­kou je, aby bo­la plo­cha jed­no­fa­reb­ná - čier­na, bie­la ale­bo mod­rá. No oku­lia­re mô­žu pra­co­vať aj s väč­ší­mi plo­cha­mi, ako je napr. bie­la ste­na. Pot­reb­ný je špe­ciál­ny pr­steň, po­mo­cou kto­ré­ho sa na plo­che bu­de zob­ra­zo­vať kur­zor. Ob­ra­zov­ku po­tom ov­lá­da­te po­dob­ne ako kla­sic­kú do­ty­ko­vú plo­chu.

Z ďal­ších fun­kcií mož­no spo­me­núť Mi­ru­da­ke, čo je schop­nosť roz­poz­ná­vať tvá­re ľu­dí a pos­kyt­núť o nich dos­tup­né in­for­má­cie. Ok­rem to­ho oku­lia­re umož­ňu­jú bez­drô­to­vo sle­do­vať fil­my (fun­kcia Te­bu­ra de Mo­vie) a hrať hry a vy­uží­vať ume­lú roz­ší­re­nú reali­tu (fun­kcia Kuu­kan).

Zdroj: slas­hgear.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter