Japonský start-up chystá vodíkové palivové články

Spo­loč­nosť za­lo­že­ná pred sied­mi­mi rok­mi chce vo­dí­ko­vú ener­giu v ba­té­riách dos­tať k bež­ným spot­re­bi­te­ľom.

Aquafai­ry, ako znie ná­zov ja­pon­skej spo­loč­nos­ti, by so svo­ji­mi pa­li­vo­vý­mi člán­ka­mi napl­ne­ný­mi vo­dí­kom ra­da us­pe­la tam, kde mno­ho iných vý­rob­cov zly­ha­lo.

Pr­vé pro­to­ty­py vo­dí­ko­vej tech­no­ló­gie od Aquafai­ry bo­li pred­sta­ve­né ten­to týž­deň na ja­pon­skom veľtr­hu CEA­TEC. Prá­ve na tej­to ak­cii pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Mi­ke Aizawa prez­ra­dil, že pr­vé pro­duk­ty by sa do pre­da­ja moh­li dos­tať už v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka.

Po­ten­ciál vo­dí­ko­vých pa­li­vo­vých člán­kov je ob­rov­ský. Iš­lo by o bez­peč­ný zdroj elek­tric­kej ener­gie s rých­lou dos­tup­nos­ťou. Veľ­ký prí­nos by vo­dí­ko­vé člán­ky ma­li naj­mä v mies­tach bez elek­tric­kej sie­te. Iš­lo by však aj o spo­ľah­li­vý zá­lož­ný zdroj ener­gie a svo­je up­lat­ne­nie by člán­ky is­te naš­li aj v pre­nos­ných za­ria­de­niach - in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch a tab­le­toch.

Aquafai­ry sa te­raz na­chá­dza vo fá­ze, do kto­rej sa pred ňou dos­ta­lo už nie­koľ­ko iných spo­loč­nos­tí. Od ro­ku 2005 to­tiž s pro­to­ty­pom vlas­tných pa­li­vo­vých člán­kov priš­lo nie­koľ­ko vý­rob­cov. Žiad­ny z nich sa však nik­dy ne­doč­kal ma­so­vej vý­ro­by a mno­ho z nich upad­lo do za­bud­nu­tia.

Mi­ke Aizawa vi­dí dô­vod pred­chá­dza­jú­cich nez­da­rov v pou­ží­va­ní me­ta­no­lu na­mies­to vo­dí­ka. S ta­kým­to prís­tu­pom pod­ľa je­ho ná­zo­ru ne­moh­li nik­dy us­pieť.

Spo­loč­nosť Aquafai­ry vznik­la v ro­ku 2006 a od­vte­dy neus­tá­le pra­cu­je na vý­vo­ji vo­dí­ko­vých člán­kov. Ho­ci ide o extrém­ne vý­buš­né pa­li­vo, ved­com sa ho po­da­ri­lo pre­me­niť do bez­peč­nej, no na­priek to­mu stá­le pou­ži­teľ­nej for­my.

Na CEA­TEC sa spo­loč­nosť poch­vá­li­la hneď tro­mi fun­gu­jú­ci­mi pro­to­typ­mi. Prav­de­po­dob­ne naj­zau­jí­ma­vej­ší mo­del je ten, kto­rý mož­no pou­žiť na na­bí­ja­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov. Pro­du­ku­je viac ako 2,5 wat­tu ener­gie, pri­tom má hmot­nosť len 89 gra­mov. Cez roz­hra­nie USB ním mož­no na­bí­jať väč­ši­nu pre­nos­ných za­ria­de­ní.

Dru­hý mo­del člán­ku sa už po­hy­bu­je v iných čís­lach. Do­ká­že pro­du­ko­vať až 200 wat­tov ener­gie. Je­ho hmot­nosť či­ní 7 ki­log­ra­mov, tak­že je ľah­ší ako bež­né aku­mu­lá­to­ry. Ten­to typ člán­ku ob­sa­hu­je hneď nie­koľ­ko vý­stu­pov USB a dva kla­sic­ké vstu­py AC. Mo­hol by sa pou­ží­vať ok­rem iné­ho aj pri prí­rod­ných ka­tas­tro­fách, s kto­rý­mi sa v Ja­pon­sku stre­tá­va­jú dosť čas­to.

Pos­led­ný typ člán­ku je ur­če­ný na dl­ho­do­bé pou­ží­va­nie v od­ľah­lých ob­las­tiach. Pro­du­ku­je sí­ce len pol wat­tu, ale v ta­kom re­ži­me zvlád­ne pra­co­vať aj pol ro­ka, tak­že net­re­ba kaž­dú chví­ľu me­niť ba­té­rie v na­bí­ja­ných za­ria­de­niach.

Ob­sta­rá­va­cia ce­na vo­dí­ko­vých pa­li­vo­vých člán­kov za­tiaľ ne­bo­la sta­no­ve­ná. Pod­ľa Aizawa by sa však ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni pri­ja­teľ­nej pre spot­re­bi­te­ľa.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter