Americkí vedci vyvíjajú programovací jazyk pre DNA

Ame­ric­kým che­mi­kom sa mož­no čos­ko­ro po­da­rí štan­dar­di­zo­vať súp­ra­vu inštruk­cií na nap­rog­ra­mo­va­nie mo­le­ku­lár­nej inter­ak­cie v bun­ke ale­bo v skú­mav­ke.

Che­mic­ké reak­cie sú tra­dič­ne cha­rak­te­ri­zo­va­né rov­ni­ca­mi, kto­ré vy­jad­ru­jú, ako sa jed­not­li­vé lát­ky vzá­jom­ne sprá­va­jú. No ved­ci z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty chcú te­raz vy­tvo­riť po­čí­ta­čo­vý prog­ram, kto­rý bu­de môcť ria­diť po­hyb syn­te­tic­kých mo­le­kúl.

Na webe uni­ver­zi­ty sa pí­še, že prog­ra­mo­va­nie by sa moh­lo po­do­bať pí­sa­niu kó­du v Ja­ve či Pyt­ho­ne. Ved­ci chcú zá­klad­né che­mic­ké reak­cie pre­viesť do súp­ra­vy inštruk­cií. Ten­to štan­dar­di­zo­va­ný sú­bor inštruk­cií o inter­ak­cii mo­le­kúl DNA v skú­mav­ke ale­bo bun­ke mô­že ot­vo­riť ces­tu k in­te­li­gen­tným sys­té­mom na tvor­bu lie­kov či de­tek­ciu cho­rôb na bun­ko­vej úrov­ni.

Je­den z účas­tní­kov vý­sku­mu Georg See­ling, pro­fe­sor elek­tro­tech­ni­ky a po­čí­ta­čo­vej ve­dy, naz­val ten­to prís­tup „prog­ra­mo­va­cím ja­zy­kom", pre­to­že „rov­na­ko ako prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky po­ve­dia po­čí­ta­čom, čo ma­jú ro­biť, aj my mô­že­me po­ve­dať ché­mii, čo má ro­biť".

Ho­ci ten­to ja­zyk eš­te nie je úpl­ne ho­to­vý, po do­kon­če­ní by mo­hol byť pou­ži­tý na vy­tvo­re­nie mo­le­kúl, kto­ré sa sa­my zos­ta­via vnút­ri bu­niek tak, aby fun­go­va­li ako in­te­li­gen­tné sní­ma­če na sle­do­va­nie ži­vot­ných fun­kcií ale­bo de­tek­ciu ab­nor­ma­lít. V praxi by po­tom ten­to aka­de­mic­ký pro­jekt mo­hol pos­lú­žiť napr. aj na „prog­ra­mo­va­nie" lie­čiv, kto­ré by sa vy­tvá­ra­li po­dob­ne ako ap­li­ká­cie pre mo­bil­ný te­le­fón.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter