Máte problém s mikrospánkom alebo koncentráciou počas šoférovania? Táto technológia vám raz možno zachráni život.

Emo­tiv je spo­loč­nosť, kto­rá sko­mer­cia­li­zo­va­la vy­uži­tie ov­lá­da­nia za­ria­de­ní po­mo­cou my­šlie­nok. Skú­se­nos­ti z vý­vo­ja špe­ciál­ne­ho head­se­tu Epoc vy­uží­va pri návr­hu no­vé­ho sys­té­mu, kto­rý sle­du­je vo­di­ča po­čas jaz­dy.

Cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­riť tech­no­ló­giu, kto­rá do­ká­že spo­ľah­li­vo roz­poz­nať, ak sa vo­dič ne­sús­tre­dí na jaz­du. V ta­kom prí­pa­de sa auto auto­ma­tic­ky spo­ma­lí a ob­me­dzenie sa deak­ti­vu­je, až keď sa vo­dič opäť za­čne pl­ne ve­no­vať šo­fé­ro­va­niu.

Emo­tiv vy­uží­va skú­se­nos­ti z vý­vo­ja head­se­tu, kto­rý sní­ma elek­tric­ké sig­ná­ly v moz­gu. No­vá, vy­lep­še­ná ver­zia hel­my ob­sa­hu­je aj po­hy­bo­vý sen­zor, gy­ros­kop a ak­ce­le­ro­me­ter, vďa­ka čo­mu do­ká­že sle­do­vať po­hyb hla­vy, očí a do­kon­ca aj oč­ných vie­čok.

Head­set ob­sa­hu­je cel­ko­vo 14 sen­zo­rov, kto­ré sa v rám­ci vý­vo­ja no­vej tech­no­ló­gie vy­uží­va­jú k to­mu, aby sle­do­va­li moz­go­vú ak­ti­vi­tu a sprá­va­nie vo­di­čov (napr. po­hyb hla­vy a očí) v rôz­nych si­tuáciách. Vo­di­či v rám­ci tes­to­va­nia pou­ží­va­jú te­le­fón po­čas jaz­dy, la­dia rá­dio, te­le­fo­nu­jú ale­bo pí­šu SMS sprá­vy.

Zme­na sús­tre­de­nia z jed­nej ak­ti­vi­ty na dru­hú (napr. pí­sa­nie SMS správ po­čas šo­fé­ro­va­nia) je pod­ľa zis­te­ní pre vo­di­ča veľ­mi ne­bez­peč­ná. Člo­vek sa to­tiž­to ne­do­ká­že pl­no­hod­not­ne sús­tre­diť na dve ve­ci na­raz a „pre­pí­na­nie" me­dzi ak­ti­vi­ta­mi má za nás­le­dok roz­ptý­le­nie.

Emo­tiv chce po­mo­cou zís­ka­ných dát a in­for­má­cií vy­tvo­riť vzo­ry, kto­ré bu­de mož­né všeo­bec­ne ap­li­ko­vať na vo­di­čov, kto­rí sú po­čas jaz­dy roz­ptý­le­ní iný­mi ak­ti­vi­ta­mi. Ak sys­tém niek­to­rý z da­ných vzo­rov roz­poz­ná, auto­mo­bil sa auto­ma­tic­ky spo­ma­lí a bu­de fun­go­vať v ob­me­dze­nom re­ži­me, do­ke­dy sa vo­dič ne­zač­ne opäť pl­ne ve­no­vať šo­fé­ro­va­niu. Je­ho prin­cíp vý­bor­ne vy­svet­ľu­je pril­ože­né vi­deo.

Video:


Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter