Odseknutým prstom nemožno získať prístup do ukradnutého iPhonu 5S

No­vý iP­ho­ne 5S vďa­ka jed­no­du­ché­mu pou­ži­tiu tla­čid­la na ove­re­nie od­tlač­ku prs­ta sprís­tup­ňu­je bio­met­ric­ké tech­no­ló­gie ši­ro­kým ma­sám pou­ží­va­te­ľov. Mô­žu sa však vy­no­riť oba­vy z to­ho, že zlo­de­ji pri od­cu­dze­ní iP­ho­nu od­sek­nú je­ho ma­ji­te­ľo­vi prst, aby zís­ka­li prís­tup do za­ria­de­nia.

V USA vy­vo­lá­va zne­po­ko­je­nie aj príp­ra­va ce­loš­tát­nej da­ta­bá­zy od­tlač­kov pr­stov. Mno­ho ľu­dí sa to­tiž naz­dá­va, že po zís­ka­ní od­tlač­kov pr­stov by sa úra­dy moh­li na­bú­rať do ľu­bo­voľ­né­ho iP­ho­nu 5S.

Z pos­led­ných ro­kov je zná­my prí­pad z Ma­laj­zie, keď zlo­de­ji bio­met­ric­ky za­bez­pe­če­né­ho luxus­né­ho Mer­ce­de­su od­sek­li ma­ji­te­ľo­vi prst, aby moh­li auto naš­tar­to­vať.

Bez­peč­nos­tní exper­ti za­obe­ra­jú­ci sa bio­me­triou však te­raz potvr­dzu­jú, že va­še prs­ty sú v bez­pe­čí. Do­ty­ko­vý ID sní­mač od­tlač­kov pr­stov na iP­ho­ne to­tiž vy­uží­va rá­dio­vé frek­ven­cie na de­tek­ciu su­be­pi­der­mál­nej vrstvy ko­že. Prís­tup je te­da mož­ný len v prí­pa­de, keď je pril­ože­ný prst ži­vý.

„Za­bu­do­va­ná tech­no­ló­gia ka­pa­cit­né­ho rá­dio­frek­ven­čné­ho sen­zo­ra je pos­ta­ve­ná tak, že sním­ka mu­sí po­chá­dzať zo ži­vé­ho prs­ta," po­ve­dal Se­bas­tien Ta­veau, tech­nic­ký šéf spo­loč­nos­ti Va­li­di­ty Sen­sors, kto­rá je pos­ky­to­va­te­ľom rie­še­ní na sní­ma­nie od­tlač­kov pr­stov.

Sa­moz­rej­me, ne­mož­no vy­lú­čiť prí­pa­dy, keď zlo­de­ji ná­si­lím pri­nú­tia obeť pril­ožiť prst na zís­ka­nie prís­tu­pu k iP­ho­nu, no naj­hor­šie­ho sce­ná­ra sa net­re­ba obá­vať.

Tech­no­ló­gia bio­met­ric­kej ochra­ny je tu už dlh­šie, no pou­ží­va­te­lia sa s ňou do­te­raz moh­li stret­núť len pri niek­to­rých mo­de­loch no­te­boo­kov, kto­ré sa da­jú za­mknúť a od­om­knúť po­mo­cou od­tlač­ku prs­ta. No App­le te­raz tú­to tech­no­ló­giu po­mo­cou svo­jich ino­vá­cií uvá­dza do mainstrea­mu. Aj to je jed­no z ta­jom­stiev je­ho ús­pe­chu.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter