Cota umožní bezdrôtovo nabiť telefón na vzdialenosť niekoľkých metrov

In­duk­čné na­bí­ja­nie na zá­kla­de štan­dar­du Qi umož­ňu­je už nie­koľ­ko mo­de­lov te­le­fó­nov na tr­hu. Vy­ža­du­je však tes­nú blíz­kosť za­ria­de­ní. No start-up Os­sia te­raz pri­chá­dza s tech­no­ló­giou CO­TA, kto­rej du­chov­ným ot­com je Ha­tem Zei­ne. Spo­loč­nosť sa za­me­ra­la na vý­voj bez­drô­to­vé­ho spô­so­bu na­bí­ja­nia, kto­rý by bol vhod­ný na ap­li­ká­ciu v prie­mys­le, ale aj na spot­re­bi­teľ­ské pou­ži­tie.

Zei­ne vy­ví­ja svo­ju tech­no­ló­giu už viac ako de­sať ro­kov ako­by pod pok­rýv­kou, ale te­raz sa ju roz­ho­dol ve­rej­ne de­monštro­vať na po­du­ja­tí Tech­Crunch Dis­rupt. Pro­to­typ CO­TA v sú­čas­nej po­do­be umož­ňu­je pri­po­je­nie za­ria­de­ní na vzdia­le­nosť prib­liž­ne troch met­rov a bez­drô­to­vý pre­nos oko­lo 10 % vstup­né­ho vý­ko­nu. Za­ria­de­nie sa za­čne auto­ma­tic­ky do­bí­jať, keď sa ocit­ne v do­sa­hu vy­sie­la­ča. Na pre­nos sa pou­ží­va ne­li­cen­co­va­né pás­mo spek­tra, kto­ré vy­uží­va­jú aj tech­no­ló­gie Wi-Fi, Blue­tooth, Zig­Bee a ďal­šie.

V sú­vis­los­ti s no­vý­mi bez­drô­to­vý­mi tech­no­ló­gia­mi sa vždy vy­ná­ra­jú aj oba­vy o zdra­vie a bez­peč­nosť. Zei­ne tvr­dí, že s je­ho tech­no­ló­giou sa spá­ja rov­na­ký druh zdra­vot­ných ri­zík ako s pou­ži­tím do­má­cich sie­tí Wi-Fi. A prax uka­zu­je, že spot­re­bi­te­lia sú ochot­ní pri­jať zdra­vot­né ri­zi­ká spo­je­né s Wi-Fi, Blue­toot­hom a iný­mi po­dob­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi.

„Co­ta je je­di­ná bez­drô­to­vá na­pá­ja­cia tech­no­ló­gia, kto­rá do­ká­že bez­peč­ne pre­niesť je­den watt ener­gie na vzdia­le­nosť 30 stôp," po­ve­dal Zei­ne. Po­čas pre­zen­tá­cie na­bil pro­to­ty­pom bez­drô­to­vé­ho vy­sie­la­ča iP­ho­ne 5.

Ak sa tech­no­ló­gia os­ved­čí aj v ďal­ších tes­toch, Os­sia ju chce po­núk­nuť na ko­mer­čné vy­uži­tie už v bu­dú­com ro­ku, s väč­ším roz­ší­re­ním sa po­čí­ta od ro­ku 2015.


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter