Vedci pripravujú prototyp displeja, ktorý sprostredkuje spätnú tlakovú väzbu

Ved­ci z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v San Di­egu ozná­mi­li, že sa im po­da­ri­lo za­zna­me­nať a rep­ro­du­ko­vať do­tyk po­mo­cou hár­ka s plas­tic­ký­mi bub­li­na­mi, kto­ré sa mô­žu vy­dú­vať a rep­li­ko­vať tak tlak do­ty­ku. Na­vy­še mô­žu si­mu­lo­vať aj prí­pad­ný od­por, kto­rý sa kla­die do­tý­ka­jú­cej sa oso­be.

„Je­den z kri­tic­kých prob­lé­mov pri vý­vo­ji do­ty­ko­vých sys­té­mov je kom­plexnosť cí­te­nia. Fy­zic­ký kon­takt mô­že za­hŕňať po­cit tep­la či chla­du, si­ly či tla­ku, štruk­tú­ry a de­for­má­cie, vl­hkos­ti či su­cha, bo­les­ti či svr­be­nia. Pre­to je veľ­mi ťaž­ké na­po­dob­niť po­cit pri do­ty­ku," ho­vo­rí De­li Wang, pro­fe­sor elek­tro­nic­ké­ho a po­čí­ta­čo­vé­ho in­ži­nier­stva na Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­te.

Tech­no­ló­gia nie je schop­ná (za­tiaľ) rep­li­ko­vať všet­ky tie­to cha­rak­te­ris­ti­ky, ale vie na­po­dob­niť tlak. Vý­skum­ní­ci tvr­dia, že by moh­la náj­sť up­lat­ne­nie v ob­las­ti hier, me­di­cí­ny či e-com­mer­ce. Ro­bo­tic­ká chi­rur­gia je jed­na z mož­nos­tí jej na­sa­de­nia.

Chi­rur­go­via ov­lá­da­jú­ci ro­bo­tic­kú ru­ku pri ope­rá­cii pa­cien­ta ne­ma­jú ta­kú tla­ko­vú spät­nú väz­bu ako pri ope­ro­va­ní vlas­tnou ru­kou, čo mô­že byť nie­ke­dy ne­bez­peč­né. Ma­te­riál, kto­rý by rep­li­ko­val od­por ko­že ale­bo or­gá­nu, by vý­raz­ne zlep­šil ich in­for­mo­va­nosť po­čas chi­rur­gic­ké­ho zá­kro­ku.

Video:


Plas­tic­ké bub­li­ny sú tran­spa­ren­tné, a tak by sa moh­li up­lat­niť aj v kom­bi­ná­cii s dis­plej­mi. Sú­čas­ný pro­to­typ pred­sta­vu­je ma­ti­cu 8 × 8 bub­lín. Ap­li­ko­va­ním men­ších bub­lín ale­bo zvý­še­ním ich poč­tu by zvý­ši­la pres­nosť do­ty­ko­vé­ho vne­mu.

bubbles.png

Čer­ve­né krúž­ky uka­zu­jú bub­li­ny, kto­ré sa vy­no­ri­li

Niek­to­rí vý­rob­co­via už pred­sta­vi­li jed­nos­tran­né spät­no­väz­bo­vé sys­té­my. Spo­loč­nosť Tac­tus nap­rík­lad pra­cu­je na tla­čid­lách, kto­ré vy­stu­pu­jú z do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja smar­tfó­nu. IBM za­sa prip­ra­vu­je ob­ra­zov­ku, kto­rá by ko­pí­ro­va­la po­cit pri do­ty­ku ob­jek­tu.

Pri ná­ku­pe ob­le­če­nia cez inter­net by ste si tak moh­li „siah­nuť" na ma­te­riál, z kto­ré­ho je vy­ro­be­né. Po­ten­ciál­ne by tá­to tech­no­ló­gia moh­la pre pou­ží­va­te­ľa spros­tred­ko­vať aj do­tyk blíz­kej oso­by.

Zdroj: gi­gaom.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter