Apple má iBeacon, nepotrebuje NFC. Ktorá technológia je lepšia?

iOS 7 pri­ná­ša no­vú fun­kciu iBea­con, App­le ju vý­raz­nej­šie nep­re­zen­tu­je. Jej po­ten­ciál­ne vy­uži­tie v praxi je však veľ­ké.

iBea­con vy­uží­va tech­no­ló­giu Blue­tooth Low Ener­gy (BLE) na ko­mu­ni­ká­ciu s kom­pa­ti­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Blue­tooth 4.0, resp. Blue­tooth Smart, ako je tech­no­ló­gia ta­kis­to ozna­čo­va­ná, pod­po­ru­je iOS 7 aj An­droid vo ver­zii 4.3 a vy­ššej.

iMa­já­ky ma­jú v se­be umies­tne­ný ma­lý sen­zor, kto­rý do­ká­že pou­ží­va­te­ľo­vi cez roz­hra­nie Blue­tooth po­sie­lať in­for­má­cie, fo­tog­ra­fie, vi­deo, ale aj zľa­vo­vé ku­pó­ny. Za­ria­de­nie tak­tiež mô­že na zá­kla­de pou­ží­va­te­ľov­ho te­le­fó­nu zis­tiť je­ho po­lo­hu v ob­cho­de, resp. v ná­kup­nom cen­tre - pod­ľa to­ho, kde vša­de a ako sú ma­já­ky umies­tne­né.

Ok­rem to­ho rie­ši aj prob­lém na­vi­gá­cie v bu­do­vách, s kto­rým si bež­né GPS ne­vie po­ra­diť. Goog­le má k dis­po­zí­cií vnú­tor­né ma­py niek­to­rých bu­dov, do­te­raz ich však ne­vie vy­užiť. iBea­con mô­že pos­lú­žiť aj v tom­to sme­re, vie do­kon­ca ro­zoz­nať, ke­dy do ob­cho­du vstu­pu­je­te a ke­dy od­chá­dza­te a pod­ľa to­ho vy­ko­nať prís­luš­né ak­cie.

ibeacon_1.jpg

Po­rov­naj­me si NFC a iBea­con. NFC od­znak je veľ­mi lac­ný, ne­vy­ža­du­je zdroj ener­gie a do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať do vzdia­le­nos­ti maximál­ne 20 cm, op­ti­mál­na vzdia­le­nosť sú 4 cm. iBea­con pok­rý­va oko­lie 50 met­rov a na jed­nu bež­nú ba­té­riu sľu­bu­je vý­drž až dva ro­ky. Obe tech­no­ló­gie umož­ňu­jú mo­bil­né plat­by a ho­ci je iBea­con z hľa­dis­ka im­ple­men­tá­cie do pre­daj­ne drah­ší - NFC od­znak sto­jí 10 cen­tov, iBea­con sto­jí cca 33 do­lá­rov, Blue­tooth pri­po­je­nie je dnes v te­le­fó­ne čas­tej­šie ako in­teg­rá­cia NFC či­pu.

Ne­ho­vo­riac o pok­ry­tí a pou­ží­va­teľ­skom kom­for­te. V zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti ob­cho­du vám pos­ta­čia je­den - dva ma­já­ky, NFC od­zna­kov by mu­se­li mať pre­daj­co­via de­siat­ky, kaž­dý pri prís­luš­nom re­gá­li.

Je zrej­mé, že tech­no­ló­gia NFC má via­ce­ro vý­hod a po­nú­ka vy­uži­tie, pre kto­ré sa iBea­con ne­ho­dí. Pla­tí to však aj opač­ne. Blue­tooth Smart, kto­rý je zá­kla­dom ma­já­kov, je vo všeo­bec­nos­ti po­va­žo­va­ný za tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ní nás­tup „Inter­ne­tu ve­cí". In­te­li­gen­tné ho­din­ky, no­si­teľ­né za­ria­de­nia, to všet­ko bu­de ko­mu­ni­ko­vať s te­le­fó­nom, resp. nav­zá­jom, po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth Low Ener­gy.

Pri poh­ľa­de na Goog­le a App­le je zrej­mé, že kaž­dá spo­loč­nosť sa sna­ží pre­sa­diť inú tech­no­ló­giu. Goog­le pod­po­ru­je NFC, na žia­dosť pou­ží­va­te­ľov však v An­droi­de 4.3 pri­dá­va pod­po­ru pre BLE. App­le NFC od­mie­ta, pre pot­re­by pre­no­su sú­bo­rov me­dzi dvo­ma iOS za­ria­de­nia­mi za­bu­do­val do iOS 7 fun­kciu AirDrop. Tá kom­bi­nu­je vy­uži­tie tech­no­ló­gií Wi-Fi a Blue­tooth a do­ká­že pre­ná­šať sú­bo­ry „bez nut­nos­ti prik­la­da­nia te­le­fó­nov".

Vy­uži­tie tech­no­ló­gie v praxi pre­zen­tu­je nas­le­du­jú­ce vi­deo:

Video:


Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter