Náramok, ktorý konečne môže nahradiť všetky heslá, kľúče, ale aj odtlačky prstov

Hes­lá sú dnes naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ným spô­so­bom auten­ti­fi­ká­cie pou­ží­va­te­ľa. Ok­rem to­ho sa v praxi stre­tá­va­me s čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov, s roz­poz­na­ním pou­ží­va­te­ľa pod­ľa je­ho tvá­re ale­bo ske­ner­mi oč­nej siet­ni­ce.

Všet­ky tie­to me­tó­dy sú pod­ľa Dr. Kar­la Mar­ti­na ne­do­ko­na­lé. Vo všet­kých prí­pa­doch to­tiž­to hro­zí ri­zi­ko zneu­ži­tia, niek­to iný mô­že zís­kať va­še od­tlač­ky pr­stov ale­bo ok­la­mať roz­poz­na­nie tvá­re.

Mar­tin vi­dí bu­dúc­nosť v za­ria­de­ní Ny­mi. Na tom­to ná­ram­ku pra­cu­je už viac ako 10 ro­kov a ve­rí, že po­núk­ne rie­še­nie, ako bez­peč­ne ove­riť to­tož­nosť pou­ží­va­te­ľa. Ny­mi fun­gu­je na jed­no­du­chom prin­cí­pe - me­ria ECG pou­ží­va­te­ľa, kto­ré je pre kaž­dé­ho člo­ve­ka uni­kát­ne a ne­dá sa rep­ro­du­ko­vať, na roz­diel od od­tlač­kov pr­stov. Ok­rem to­ho, že ná­ra­mok pou­ží­va­te­ľa auten­ti­fi­ku­je, do­ká­že aj ko­mu­ni­ko­vať s oko­li­tý­mi za­ria­de­nia­mi.

V praxi to zna­me­ná, že Ny­mi po za­pnu­tí neus­tá­le ove­ru­je iden­ti­tu pou­ží­va­te­ľa a do­ká­že ro­zoz­nať, ke­dy má­te spá­ro­va­né za­ria­de­nie (napr. te­le­fón ale­bo tab­let) v ru­ke a ke­dy nie. Ak chce niek­to iný od­om­knúť váš te­le­fón, ne­po­da­rí sa mu to. Ny­mi má vo vý­ba­ve aj nie­koľ­ko sen­zo­rov, tie napr. ve­dia zis­tiť va­šu vzdia­le­nosť od spá­ro­va­né­ho za­ria­de­nia atd. Kon­cept toh­to ná­ram­ku je zrej­mý - pos­kyt­núť do­ko­na­lú for­mu auten­ti­fi­ká­cie a od­strá­niť aké­koľ­vek hes­lá ale­bo kľú­če.

O všet­ko sa pos­ta­rá Ny­mi, za­ria­de­nie by ma­lo v bu­dúc­nos­ti nah­ra­diť aj dnes ob­ľú­be­ných správ­cov he­siel a fun­go­vať na­prieč via­ce­rý­mi plat­for­ma­mi.

Ho­ci má za­ria­de­nie tvar ná­ram­ku, v bu­dúc­nos­ti sa mô­že ob­ja­viť aj ako pr­steň ale­bo náhr­del­ník. Ok­rem to­ho, že Dr. Mar­tin chce nah­ra­diť „za­sta­ra­nú" for­mu auten­ti­fi­ká­cie, ve­rí, že sa je­ho za­ria­de­nie pre­sa­dí aj na tr­hu mo­bil­ných pla­tieb. Prin­cíp je to­tož­ný - za­ria­de­nie ove­rí va­šu to­tož­nosť a tú spros­tred­ku­je ďal­ším za­ria­de­niam.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter