Veda: Systém na monitorovanie nočnej oblohy získal cenu v Prahe

Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho (UK) v Bra­tis­la­ve za­zna­me­na­la ús­pech na praž­skom veľtr­hu vy­ná­le­zov a ino­vá­cií IN­VEN­TO 2013. Zla­tú me­dai­lu tam zís­kal mo­du­lár­ny auto­ma­tic­ký sys­tém na mo­ni­to­ro­va­nie noč­nej ob­lo­hy AMOS Cam (All-sky Me­teor Or­bit Sys­tem), kto­ré­ho auto­rom je Ju­raj Tóth z Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK. Agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­va­la šéf­ka od­de­le­nia vzťa­hov s ve­rej­nos­ťou UK v Bra­tis­la­ve An­drea Földvá­ryo­vá.

"Sys­tém AMOS Cam sle­du­je prí­tok me­dzip­la­ne­tár­nej hmo­ty na Zem vo for­me me­teo­rov a me­teo­ri­tov, kto­ré sú 'sprá­va­mi vo fľa­ši' o sta­ve sl­neč­nej sús­ta­vy na jej po­čiat­ku, ako aj v jej ďal­šom vý­vo­ji," vy­svet­lil autor sys­té­mu Ju­raj Tóth. Vy­vi­nul ho spo­lu s ko­le­ga­mi v As­tro­no­mic­kom a geo­fy­zi­kál­nom ob­servat­ór­iu UK v Mod­re (AGO). "Od­hliad­nuc od ve­dec­kých vý­sled­kov je pre ve­rej­nosť dô­le­ži­tá ve­do­mosť, že to, čo sa de­je nad na­ši­mi hla­va­mi, je sys­te­ma­tic­ky sle­do­va­né a v prí­pa­de mi­mo­riad­nej uda­los­ti vie­me vy­po­čí­tať drá­hu a prí­pad­né mies­to do­pa­du te­le­sa," do­dal as­tro­nóm.

AMOS Cam, kto­rý oce­ni­la od­bor­ná po­ro­ta vý­sta­vy vy­ná­le­zov v Pra­he Zla­tou me­dai­lou, ak­tuál­ne ča­ká na za­re­gis­tro­va­nie na pa­ten­to­vých úra­doch, kam už po­da­li prih­láš­ku úžit­ko­vé­ho vzo­ru. Pre tím oko­lo Tót­ha je ús­pech na praž­skom veľtr­hu pov­zbu­de­ním. Ve­ria, že ich prá­ca na vý­vo­ji a pre­vádz­ke sys­té­mu ako ve­dec­kej mo­ni­to­ro­va­cej sie­te náj­de aj šir­šie up­lat­ne­nie.

Sys­tém AMOS Cam po­zos­tá­va z ce­loob­lo­ho­vé­ho ob­jek­tí­vu ty­pu ry­bie oko, zo­sil­ňo­va­cej op­toe­lek­tro­nic­kej jed­not­ky a zob­ra­zo­va­cej čas­ti s di­gi­tál­nou vi­deo­ka­me­rou. "Ce­lý sys­tém je chrá­ne­ný vnú­tor­ným a von­kaj­ším oba­lom a mo­ni­to­ro­va­ný sní­mač­mi tep­lo­ty, daž­ďa a os­vet­le­nia," uvie­dol as­tro­nóm. Pr­vý pro­to­typ je v pre­vádz­ke od ro­ku 2007 v ob­servat­ór­iu UK v Mod­re (AGO) a slú­ži na ve­dec­ké úče­ly.

Ka­me­ry AMOS Cam tvo­ria zá­klad slo­ven­skej vi­deo­me­teo­ric­kej sie­te na mo­ni­to­ro­va­nie me­teo­ric­kej ak­ti­vi­ty na sta­ni­ciach AGO Mod­ra, Ar­bo­ré­tum Te­sár­ske Mly­ňa­ny a Ky­suc­ká hvez­dá­reň v Ky­suc­kom No­vom Mes­te. "Ob­slu­ha ta­ké­ho­to sys­té­mu je po­loauto­ma­tic­ká, pre­vádz­ka vy­ža­du­je elek­tric­kú ener­giu a prís­tup na inter­net," do­dal Tóth.

V tom­to a bu­dú­com ro­ku je plá­no­va­ná in­šta­lá­cia ka­mier na stred­nom a vý­chod­nom Slo­ven­sku - v sú­čas­nos­ti sa tes­tu­jú ka­me­ry pre sta­ni­ce Va­žec a Ri­mav­ská So­bo­ta. Jed­na ka­me­ra roč­ne za­zna­me­ná prib­liž­ne 10-ti­síc me­teo­rov, 50 at­mos­fé­ric­kých sve­tel­ných úka­zov a iných uda­los­tí. Sys­tém AMOS Cam je pre­nos­ný, je­ho hmot­nosť je 6,5 ki­log­ra­mu a roz­me­ry 50 krát 25 cen­ti­met­rov. Sys­tém je te­da mož­né vy­užiť ok­rem sta­bil­né­ho umies­tne­nia aj na mo­bil­né pou­ži­tie - pri ve­dec­kých expe­dí­ciách na ze­mi ale­bo vo vý­skum­ných lie­tad­lách.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter