Prinesie elektrická helikoptéra Volocopter revolúciu v lietaní?

Ne­mec­ká fir­ma e-vo­lo z Karlsru­he už nie­koľ­ko ro­kov pra­cu­je na no­vom ty­pe lie­ta­jú­ce­ho stro­ja. Svo­ju elek­tric­kú he­li­kop­té­ru pre­zen­to­va­la už na toh­to­roč­nom Ce­Bi­te a jej ko­mer­čnú dos­tup­nosť plá­nu­je na rok 2015.

He­li­kop­té­ra Vo­lo­cop­ter je po­há­ňa­ná 18 ro­tor­mi, kto­ré koor­di­nu­je cen­trál­ny po­čí­tač. Kaž­dý ro­tor má vlast­ný mik­rop­ro­ce­sor. Vy­sta­vo­va­ný pro­to­typ VC25 je „elek­tric­ká mul­ti­kop­té­ra", kto­rá má dos­ta­tok ener­gie na 15 mi­nút le­tu, no do­bí­ja­nie ba­té­rie umož­ní predĺžiť do­bu le­tu na jed­nu ho­di­nu. Ten­to mo­del s hmot­nos­ťou 14 kg mô­že niesť uži­toč­né za­ťa­že­nie 25 kg a je­ho zos­tro­je­nie sto­jí asi 5000 eur. Spo­loč­nosť však zho­to­vi­la aj väč­ší pro­to­typ VC1, kto­rý už ús­peš­ne ab­sol­vo­val pre­vá­ža­nie člo­ve­ka, ho­ci le­tel len 90 se­kúnd. Ne­má však ka­bí­nu pre pi­lo­ta a je vy­ba­ve­ný len pri­mi­tív­nym pris­tá­va­cím za­ria­de­ním po­dob­ným na­fu­ko­va­cej gym­nas­tic­kej lop­te. Pi­lot ov­lá­da svoj lie­ta­jú­ci stroj po­mo­cou jed­no­du­ché­ho joys­tic­ku. V bu­dúc­nos­ti sa plá­nu­je aj za­bu­do­va­nie na­vi­gač­né­ho sys­té­mu.

Video:


Konštruk­cia, kto­rú pou­ží­va e-vo­lo, je po­dob­ná, ako ma­jú ma­lé kvad­ri­kop­té­ry. Sme­ro­va­nie lie­tad­la sa up­ra­vu­je zme­nou rých­los­ti to­če­nia ro­to­rov. Nap­rík­lad pri po­hy­be pria­mo vpred sa za­dné ro­to­ry otá­ča­jú rých­lej­šie.

volocopter_2seater_620.jpg

V sú­čas­nos­ti vý­vo­jár­sky tím pra­cu­je na dvoj­mies­tnom stro­ji VC200, kto­rý bu­de schop­ný do­siah­nuť rých­losť 100 km/h, vý­šku le­tu 2 km a štar­to­va­ciu hmot­nosť až 450 kg. Hyb­rid­ný po­hon by vraj umož­nil aj nie­koľ­ko­ho­di­no­vý let.

Zdroj: news.cnet.com

e-vo­lo.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter