Vedci vedia preniesť dáta bez batérie a vysielača

Tím ved­cov z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty pri­šiel na spô­sob, ako na krát­ke vzdia­le­nos­ti pre­ná­šať dá­ta pros­tred­níc­tvom za­ria­de­ní, kto­ré neob­sa­hu­jú žiad­ny na­pá­ja­cí zdroj ani nep­re­ná­ša­jú žiad­ne sig­ná­ly.

Na ná­zor­nú de­monštrá­ciu ved­ci vy­tvo­ri­li dvo­ji­cu za­ria­de­ní, me­dzi kto­rý­mi sa im po­da­ri­lo pre­ná­šať in­for­má­cie rých­los­ťou až 10 kb/s na maximál­nu vzdia­le­nosť 1 met­ra. Veľ­ký prí­nos by no­vá tech­no­ló­gia moh­la mať naj­mä pre roz­voj tzv. no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky a sen­zo­rov pou­ží­va­ných v sta­veb­níc­tve a poľ­no­hos­po­dár­stve.

Ta­jom­stvo neob­vyk­lej ko­mu­ni­kač­nej me­tó­dy spo­čí­va vo vy­uži­tí vša­dep­rí­tom­ných te­le­víz­nych sig­ná­lov. Tie­to sig­ná­ly pa­tria me­dzi vô­bec tie naj­sil­nej­šie, na­priek to­mu mô­že byť ich prí­jem na­ru­še­ný tým, ako od­ra­zy od bu­dov, stro­mov či do­kon­ca lie­ta­diel ov­plyv­ňu­jú úro­veň sig­ná­lu, kto­rý dos­ta­ne an­té­na. Ved­ci tak vo svo­jom sys­té­me „iba" vy­uži­li roz­die­ly, kto­ré od­rá­ža­ním sig­ná­lov ne­vyh­nut­ne vzni­ka­jú.

Už spo­mí­na­ná dvo­ji­ca expe­ri­men­tál­nych za­ria­de­ní tak spo­lu ko­mu­ni­ku­je jed­no­du­chým od­rá­ža­ním ale­bo ab­sor­bo­va­ním te­le­víz­nych sig­ná­lov.
„Obe za­ria­de­nia sú nas­ta­ve­né na prá­cu na ka­ná­loch 22 až 29 te­le­víz­ne­ho pás­ma UHF. Te­le­víz­ne sig­ná­ly sú pri­tom prou­ží­va­né v dvoch sme­roch," opí­sal prin­cíp sys­té­mu je­den z je­ho spo­luauto­rov Jos­hua Smith.

Kým jed­no zo za­ria­de­ní od­rá­ža ale­bo ab­sor­bu­je sig­nál, dru­hé sle­du­je zme­ny v úrov­ni pri­jí­ma­né­ho te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu. Keď pr­vé za­ria­de­nie sig­nál od­rá­ža, úro­veň sig­ná­lu pri­jí­ma­né­ho na dru­hom za­ria­de­ní by ma­la byť vy­ššia. Nao­pak, keď pr­vé za­ria­de­nie ab­sor­bu­je, úro­veň pri­jí­ma­né­ho sig­ná­lu kle­sá. Roz­poz­ná­va­ním roz­die­lu me­dzi tý­mi­to dvo­ma stav­mi zís­ka­va sys­tém zá­klad na bi­nár­ny pre­nos dát.

Po­mo­cou te­le­víz­nych sig­ná­lov sú­čas­ne mož­no do­siah­nuť vý­kon v nie­koľ­kých de­sa­ti­nách ale­bo sto­ti­nách mik­rowat­tu a ten po­tom vy­užiť na na­pá­ja­nie ma­lé­ho kon­den­zá­to­ra, kto­rý sa sprá­va ako ba­té­ria pre jed­no­du­ché ob­vo­dy.

Maximál­na pre­no­so­vá rých­losť 10 kb/s sa do­sa­hu­je v si­tuá­cii, keď sú od se­ba obe za­ria­de­nia asi pol met­ra ďa­le­ko. Pri met­ro­vej vzdia­le­nos­ti rých­losť kle­sá na 100 b/s. Ved­ci však ve­ria, že by ma­lo byť mož­né rých­losť aj vzdia­le­nosť zvý­šiť pou­ži­tím nás­tro­ja na roz­poz­ná­va­nie chýb.

Zdroj: com­pu­terworld.c


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter