Hyperloop: revolúcia v cestovaní. Bude to rýchlejšie ako lietadlo, lacnejšie ako vlak a omnoho bezpečnejšie.

Spo­lu­zak­la­da­teľ Pay­Pal a Tes­la Mo­tors Elon Musk pred­sta­vil svoj plán al­fa ver­zie dop­rav­né­ho sys­té­mu Hyper­loop, kto­rý by prep­ra­vil ces­tu­jú­cich zo San Fran­cis­ca do Los An­ge­les prib­liž­ne za pol ho­di­ny. Ces­tu­jú­ci by se­de­li v hli­ní­ko­vých kap­su­lách po­hy­bu­jú­cich sa veľ­kou rých­los­ťou (1300 km/h) v níz­kot­la­ko­vých oce­ľo­vých tru­bi­ciach s prie­me­rom 2,3 met­ra. Po­hyb kap­súl je za­lo­že­ný na po­dob­nom prin­cí­pe ako po­hyb ná­bo­ja v hlav­ni elek­tro­mag­ne­tic­kej puš­ky.

Musk svoj ná­pad pre­zen­tu­je v 57-stra­no­vom do­ku­men­te PDF. Sys­tém bu­de po­zos­tá­vať z dvoch tru­bíc (jed­na pre kaž­dý smer), kto­ré bu­dú upev­ne­né na sto­žia­roch ro­zos­ta­va­ných vo vzá­jom­nej vzdia­le­nos­ti 50 až 100 met­rov. Pred­pok­la­da­ná tra­sa by vied­la pozdĺž ka­li­for­nskej di­aľ­ni­ce Inter­sta­te 5. Keď­že sys­tém bu­de umies­tne­ný vo vý­ške, bu­de mať men­ší vplyv na ži­vot­né pros­tre­die a na je­ho vý­stav­bu ne­bu­de pot­reb­né za­brať poľ­no­hos­po­dár­sku pô­du.

hyperloop_1.jpg

hyperloop_2.jpg

Sys­tém kom­bi­nu­je tech­no­ló­giu vzdu­cho­vé­ho van­kú­ša a po­ho­nu po­mo­cou mag­ne­tic­ké­ho li­neár­ne­ho urý­chľo­va­ča. Po­hyb kap­súl bu­dú za­bez­pe­čo­vať li­neár­ne elek­tro­mo­to­ry na ste­nách tru­bi­ce. Bu­dú sa po­hy­bo­vať po vzdu­cho­vom van­kú­ši, vy­tvo­re­nom stla­če­ným vzdu­chom a aero­dy­na­mic­kým vztla­kom. Kaž­dý mo­dul bu­de ob­sa­ho­vať tur­bo­kom­pre­sor. Ten od­sá­va vzduch nat­la­ko­va­ný pred ka­bí­nou a vy­tvá­ra z ne­ho vzdu­cho­vý van­kúš, po kto­rom sa mo­dul po­hy­bu­je, zvy­šok vzdu­chu sa vy­púš­ťa vza­du.

Po­čia­toč­né zrý­chle­nie by ma­lo byť po­dob­né ako v lie­tad­le, po­tom už ces­tu­jú­ci ne­bu­dú vní­mať rých­losť. Rých­losť ka­bín­ky bu­de zá­vi­sieť od to­ho, či sa po­hy­bu­je nad obý­va­nou ale­bo neo­bý­va­nou ob­las­ťou. Ka­bín­ky mož­no vy­sie­lať na ces­tu v roz­me­dzí 30 se­kúnd až dvoch mi­nút v zá­vis­los­ti od do­py­tu, pri­čom v sys­té­me bu­de asi 40 ka­bín. Za ho­di­nu mô­že sys­tém prep­ra­viť 840 ces­tu­jú­cich. Ces­tov­né má zod­po­ve­dať ce­ne le­ten­ky, no dop­ra­va Hyper­loo­pom bu­de rých­lej­šia, lie­tad­lu tr­vá let na rov­na­kej tra­se asi ho­di­nu.

Musk sľu­bu­je aj ener­ge­tic­kú se­bes­tač­nosť sys­té­mu. Na hor­nej čas­ti tru­bi­ce bu­dú umies­tne­né so­lár­ne pa­ne­ly, vďa­ka kto­rým mô­že Hyper­loop zís­kať ove­ľa viac ener­gie, ako sám spot­re­bu­je.

Musk pred­lo­žil dve ver­zie sys­té­mu - vý­stav­ba va­rian­tu ur­če­né­ho na dop­ra­vu osôb by stá­la asi 6 mi­liárd do­lá­rov, za­tiaľ čo väč­ší nák­lad­ný va­riant by vy­šiel na 7,5 až 10 mld. do­lá­rov.

hyperloop_4.jpg

My­šlien­ka je za­ují­ma­vá a pod­ľa Joh­na Han­sma­na, pro­fe­so­ra le­tec­tva a koz­mo­nau­ti­ky na MIT, v tom nie je „nič, čo by po­ru­šo­va­lo zá­klad­né fy­zi­kál­ne zá­ko­ny". Otáz­ka te­da nez­nie, či by sa to moh­lo uro­biť, ale či by sa to moh­lo uro­biť spô­so­bom, kto­rý dá­va zmy­sel z as­pek­tu ener­ge­tic­kej účin­nos­ti a z eko­no­mic­ké­ho hľa­dis­ka. Musk tvr­dí, že je­ho sys­tém vy­ža­du­je niž­šie nák­la­dy ako vý­stav­ba vy­so­ko­rý­chlos­tnej že­lez­nič­nej infra­štruk­tú­ry, kto­rá sa dnes bu­du­je v mno­hých kra­ji­nách. No zďa­le­ka nie všet­ci od­bor­ní­ci s ním súh­la­sia, naj­mä vzhľa­dom na to, že ide o seiz­mic­ky vy­so­ko ak­tív­nu ob­lasť.

Zdroj: wired.com
bbc.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter