„Inteligentné“ odpadkové koše majú Wi-Fi a sledujú telefóny používateľov

Spo­loč­nosť Re­new pos­ta­vi­la v Lon­dý­ne 100 od­pad­ko­vých ko­šov, kto­ré sú vy­ba­ve­né dis­ple­jom. Ide o no­vú rek­lam­nú plo­chu, kde si moh­li spo­loč­nos­ti ku­po­vať rek­la­mu už po­čas let­ných olym­pij­ských hier v ro­ku 2012.

Re­new niek­to­ré z tých­to ko­šov vy­lep­šil, in­teg­ro­val do nich Wi-Fi sen­zor. Ten do­ká­že ro­zoz­nať mo­del a vý­rob­cu in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu, kto­rí ma­jú oko­loi­dú­ci chod­ci. Nie­len to. Vďa­ka sú­bo­ru pop­re­pá­ja­ných ko­šov je mož­né v niek­to­rých prí­pa­doch ur­čiť tra­su, akou pou­ží­va­teľ cho­dí. Ko­še do­ká­žu vy­po­čí­tať aj rých­losť chô­dze a na­koľ­ko ve­dia zis­tiť uni­kát­ne iden­ti­fi­kač­né čís­lo te­le­fó­nu, roz­poz­na­jú vás aj o týž­deň, rok, či me­siac.

Re­new ubez­pe­čil oby­va­te­ľov Lon­dý­na, že zís­ka­né úda­je sú vy­uží­va­né iba pre pot­re­by pries­ku­mu, kto­rý zis­ťu­je po­pu­la­ri­tu jed­not­li­vých te­le­fón a od­ha­du­je pok­ry­tie tr­hu. Na dru­hej stra­ne, po­dob­ným spô­so­bom je mož­né jed­no­du­cho pris­pô­so­biť rek­la­mu, napr. pre pou­ží­va­te­ľov iP­ho­nov sa bu­de zob­ra­zo­vať iný in­ze­rát ako pre ma­ji­te­ľov za­ria­de­ní znač­ky Sam­sung atd.

Mes­to Lon­dýn však ce­lý pro­ces sle­do­va­nia chod­cov po­zas­ta­vil, Re­new mo­men­tál­ne ne­vyu­ží­va žia­den z Wi-Fi ko­šov. Pod­ľa ho­vor­cu mes­ta Lon­dýn je pot­reb­né, aby pou­ži­tie po­dob­ných tech­no­ló­gií pod­po­ri­li vop­red in­for­mo­va­ní ob­ča­nia.

Zdroj: qz.com
mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter