Inteligentné kontajnery na odpad pošlú hlásenie, keď ich treba vyprázdniť

Fín­ska spo­loč­nosť Ene­vo pred­sta­vi­la rie­še­nie ONe Collect, kto­ré ra­cio­na­li­zu­je od­voz od­pa­du. Uka­zu­je to­tiž úro­veň napl­ne­nos­ti jed­not­li­vých kon­taj­ne­rov, tak­že fir­my za­bez­pe­ču­jú­ce ich vy­práz­dňo­va­nie, ma­jú preh­ľad o tom, kto­ré kon­taj­ne­ry na tra­se tre­ba vy­práz­dniť.

Prís­troj mož­no umies­tniť v akej­koľ­vek ná­do­be na od­pad. Po­zos­tá­va zo sen­zo­ra a tran­smit­te­ra, na­pá­ja­ných ba­té­riou, a umož­ňu­je roz­poz­nať, koľ­ko od­pa­du sa do ná­do­by eš­te zmes­tí. Dá­ta sa po­tom od­osie­la­jú pros­tred­níc­tvom bez­drô­to­vej mo­bil­nej sie­te fir­mám, kto­ré ma­jú na sta­ros­ti od­voz, prí­pad­ne mies­tnym úra­dom. Tie mô­žu vďa­ka to­mu op­ti­mál­ne or­ga­ni­zo­vať po­hyb nák­lad­ných auto­mo­bi­lov ur­če­ných na zber. Pod­ľa fín­skej spo­loč­nos­ti tak fir­my a mies­tne úra­dy mô­žu ušet­riť 20 až 40 % svo­jich pre­vádz­ko­vých nák­la­dov zní­že­ním poč­tu zby­toč­ných vý­jaz­dov, čím sa še­tria nák­la­dy na po­hon­né hmo­ty i pra­cov­nú si­lu.

Sys­tém zá­ro­veň po­má­ha udr­žia­vať čis­té a hy­gie­nic­ké pros­tre­die v mes­te. No­vin­ka je ur­če­ná pri­már­ne pre veľ­ké spo­loč­nos­ti za­obe­ra­jú­ce sa od­vo­zom od­pa­du. V sú­čas­nos­ti sa tes­tu­je vo Fín­sku, nes­kôr ju chce vý­rob­ca po­nú­kať v Euró­pe a Se­ver­nej Ame­ri­ke.

Video:


Zdroj: smallbu­si­ness.yahoo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter