Veda: Dvaja slovenskí stredoškoláci bodovali na súťaži v Číne

Dva­ja mla­dí Slo­vá­ci za­uja­li na ve­dec­kej sú­ťa­ži v Čí­ne vlas­tno­ruč­ne skonštruo­va­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Na naj­väč­šej čín­skej ná­rod­nej sú­ťa­ži ve­dec­kej a tech­nic­kej tvo­ri­vos­ti mlá­de­že - CAS­TIC pre stre­doš­kol­ských štu­den­tov sa umies­tni­li na tre­ťom mies­te. Agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la pod­pred­sed­níč­ka ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Mla­dí ved­ci Slo­ven­ska Lí­via Ma­jer­ní­ko­vá.

Sú­ťaž sa ko­na­la v dňoch od 1. do 7. augus­ta v čín­skom mes­te Nan­jing. Slo­ven­sko rep­re­zen­to­va­li dva­ja stre­doš­ko­lá­ci, kto­rí sú­ťa­ži­li v kon­ku­ren­cii 500 naj­ši­kov­nej­ších štu­den­tov z Čí­ny a 68 štu­den­tov z de­via­tich európ­skych a pia­tich mi­moeuróp­skych kra­jín. V tri­nás­tich sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách sa účas­tní­ci pre­zen­to­va­li 360 bá­da­teľ­ský­mi pro­jek­tmi.

Sta­nis­lav Drozd, štu­dent Gym­ná­zia v Ma­lac­kách, v ka­te­gó­rii fy­zi­ka za­ujal hod­no­tia­cu ko­mi­siu učeb­nou po­môc­kou elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho le­vi­tá­to­ra, kto­rá má štu­den­tom po­môcť na ho­di­nách fy­zi­ky pri vý­uč­be via­ce­rých fy­zi­kál­nych ja­vov. „Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu bo­lo zos­tro­jiť prís­troj, kto­rý do­ká­že de­monštro­vať fy­zi­kál­ne ja­vy, kto­ré si štu­den­ti jed­no­duch­šie os­vo­ja," ob­jas­nil Sta­nis­lav, kto­rý si mys­lí, že tak­to bu­de uče­nie pre štu­den­tov jed­no­duch­šie.

Ďal­ší štu­dent Ven­de­lín Ho­lub­čík z Tech­nic­kej aka­dé­mie v Spiš­skej No­vej Vsi, kto­rý skonštruo­val mi­nia­túr­nu ver­ziu Tes­lov­ho tran­sfor­má­to­ra us­pel v ka­te­gó­rii tech­ni­ka a tech­no­ló­gie. Štu­dent zho­to­vil za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né pre­ná­šať elek­tric­kú ener­giu bez­drô­to­vo. „Do­ká­že vy­tvá­rať až šes­ťcen­ti­met­ro­vé elek­tric­ké vý­bo­je a roz­svie­tiť neó­no­vú tru­bi­cu na vzdia­le­nosť 30 cen­ti­met­rov, čo je mož­né vy­užiť v mno­hých od­vet­viach" spres­nil Ven­de­lín. 

Slo­ven­ské far­by v Čí­ne ob­ha­jo­va­li ví­ťa­zi Ce­loš­tát­nej sú­ťaž­nej pre­hliad­ky bá­da­teľ­ských pro­jek­tov žia­kov stred­ných škôl - Scien­tia Pro Fu­tu­ro, kto­rá sa ko­ná kaž­do­roč­ne v no­vem­bri po­čas Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter