Vysokorýchlostný Wi-Fi štandard 802.11ac naberá dych

No­vý štan­dard IEEE 802.11ac, kto­rý má umož­niť bez­drô­to­vé Wi-Fi pre­no­sy rých­los­ťou až 1,3 Gb/s, sa ko­neč­ne za­čí­na pre­sa­dzo­vať na tr­hu. Do kon­ca ro­ka by ho ma­lo pod­ľa od­ha­dov ana­ly­ti­kov pod­po­ro­vať už zhru­ba mi­lión pre­da­ných prís­tro­jov. V bu­dú­com ro­ku sa to­to čís­lo eš­te znie­koľ­ko­ná­so­bí.

Pod­ľa in­for­má­cií agen­tú­ry ABI Re­search za­tiaľ stá­le tr­hu do­mi­nu­jú za­ria­de­nia s pod­po­rou štan­dar­du 802.11n, kto­rý pod­po­ru­jú zhru­ba dve tre­ti­ny všet­kých pre­dá­va­ných prís­tro­jov. U niek­to­rých sa po­tom mož­no stret­núť eš­te so star­ším štan­dar­dom 802.11 b/g (ty­pic­ky ide nap­rík­lad o tla­čiar­ne), ale to nič ne­me­ní na sku­toč­nos­ti, že 802.11ac sa už za­čí­na vý­raz­ne pre­sa­dzo­vať v naj­rôz­nej­šom Wi-Fi har­dvé­ri. Pre­da­je toh­to har­dvé­ru na­vy­še ras­tú a glo­bál­ne do­dáv­ky Wi-Fi za­ria­de­nia v pr­vom kvar­tá­li 2013 do­siah­li 43,3 mi­lió­nov ku­sov, čo je me­dzi­roč­ný ná­rast o 16,8 %. Po­diel za­ria­de­ní s pod­po­rou vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho štan­dar­du bu­de rých­lo rásť a pod­ľa ABI sa do kon­ca ro­ka pre­dá už spo­mí­na­ný mi­lión za­ria­de­ní s pod­po­rou 802.11ac.

Roz­die­ly 802.11n a 802.11ac

Po­dob­ne ako IEEE 802.11n, vy­uží­va no­vý štan­dard 802.11ac vý­hod väč­šie­ho poč­tu an­tén k vy­tvo­re­niu viac ako jed­né­ho dá­to­vé­ho prú­du - av­šak v prí­pa­de 802.11ac má byť ten­to dá­to­vý prúd viac ako troj­ná­sob­ne rých­lej­šie ako u štan­dar­du n. Ten­to cieľ mož­no do­siah­nuť za pou­ži­tia pás­ma o šír­ke 80 ale­bo 160 MHz, za­tiaľ čo u 802.11n je to maximál­ne 40 MHz. No­vý štan­dard po­tom vy­uží­va už len frek­ven­ciu 5 GHz a úpl­ne tak opúš­ťa sta­ré "za­šu­me­né" pás­mo 2,4 GHz, kto­ré sa vy­uží­va­lo pri štan­dar­doch 802.11b/ga bo­lo vo­li­teľ­né aj pre štan­dard n.

Ďal­šie vy­lep­še­nie je spo­je­né s vy­uži­tím tech­no­ló­gie for­mo­va­nia vĺn (tzv. beam for­ming), kto­rá má za úlo­hu sme­ro­vať Wi-Fi sig­nál naj­lep­šou ces­tou do svoj­ho cie­ľa a má tiež za­ru­čiť rých­lej­šie dá­to­vé pre­no­sy. Niek­to­rí vý­rob­co­via tú­to tech­no­ló­giu na­sa­di­li už aj u pro­duk­tov za­lo­že­ných na štan­dar­de IEEE 802.11n, ale neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou je prá­ve až u 802.11ac.

Sa­moz­rej­me rých­losť 1,3 Gb/s je viac­me­nej teo­re­tic­ká a mož­no ju do­siah­nuť len v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach, ale aj v praxi sa uka­zu­je, že op­ro­ti 802.11n sú dá­to­vé pre­no­sy vý­raz­ne rých­lej­šie. Av­šak je pot­reb­né po­čí­tať aj s tým, že do­sah je v tom­to prí­pa­de men­ší ako u star­ších štan­dar­dov pra­cu­jú­cich v pás­me 2,4 GHz.

Roz­ši­ro­va­nie IEEE 802.11ac na tr­hu

Pod­po­ra štan­dar­du 802.11ac prav­de­po­dob­ne ne­bu­de pre väč­ši­nu ku­pu­jú­cich zá­sad­ným dô­vo­dom k up­gra­du svo­jich exis­tu­jú­cich za­ria­de­ní, ale s tým, ako bu­de je­ho vy­uži­tie v no­vých prís­tro­joch čo­raz bež­nej­šie, sa vďa­ka ich prie­bež­ne ob­me­ne rých­lo roz­ší­ri, od­ha­du­jú ana­ly­ti­ci. V sú­čas­nos­ti je po­tom čas­tou pre­káž­kou do­siah­nu­tia vy­ššej rých­los­ti sa­mot­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu (zvlášť ak je reali­zo­va­né pros­tred­níc­tvom xDSL tech­no­ló­gií) a rých­le bez­drô­to­vé pre­no­sy dát sa tak tý­ka­jú naj­mä inter­nej sie­te v rám­ci ur­či­tej lo­ka­li­ty.

Veľ­kí hrá­či na tr­hu už pos­tup­ne vy­ba­vu­jú no­vé ge­ne­rá­cie prís­tro­jov cer­ti­fi­ká­ciou pre Wi-Fi 802.11ac a je­ho pod­po­ra sa tak sta­ne ne­vyh­nut­nou vlas­tnos­ťou už len z poh­ľa­du nut­nos­ti ne­zaos­tá­vať za kon­ku­ren­ciou a dr­žať si po­zí­ciu ino­vá­to­ra. Hlav­ný­mi ťa­húň­mi v pre­sa­dzo­va­ní no­vé­ho štan­dar­du po­tom mô­žu byť fir­my D-Link, Net­gear, TP-Link, ZTE, Cis­co, HP ale­bo Aru­ba Networks.

Wi-Fi alian­cia, kto­rá roz­voj štan­dar­dov IEEE 802.11 za­stre­šu­je, na­vy­še už od ro­ku 2009 pra­cu­je na ďal­šej ge­ne­rá­cie štan­dar­du, ozna­čo­va­nej ako 802.11ad (WiGig). Ten vy­uží­va ok­rem frek­ven­cie 2,4 GHz (kto­rá sa opäť prek­va­pi­vo vra­cia na scé­nu) a 5 GHz aj pás­mo 60 GHz a mal by vďa­ka to­mu umož­niť do­siah­nu­tie rých­los­ti až 7 Gb/s. Je­ho vý­voj bol už do­kon­če­ný a pr­vé prís­tro­je, kto­ré bu­dú pod­po­ro­vať WiGig, by sa na tr­hu ma­li ob­ja­viť za­čiat­kom ro­ka 2014. Na ma­sív­ny nás­tup si ale bu­dú mu­sieť eš­te nie­koľ­ko ro­kov poč­kať.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter