Apple chce patent na audio verziu hypertextových odkazov

Pa­ten­to­vá prih­láš­ka s náz­vom "Audio Hyper­lin­king" po­pi­su­je prin­cíp a vy­uži­tie spo­je­nia audio­nah­ráv­ky s do­da­toč­ným tó­nom s frek­ven­ciou, kto­rú člo­vek po­ču­je ale­bo ne­po­ču­je, a je­ho nás­led­né roz­poz­na­nie ap­li­ká­ciou preh­rá­va­jú­cou kon­krét­ny audio sú­bor.

Ako prík­lad je mož­né uviesť pod­cast, do kto­ré­ho by bol umies­tne­ný audio hyper­link na ne­ja­ký pro­dukt. Vo chví­li keď by sa o tom­to pro­duk­te za­ča­lo v pod­cas­te ho­vo­riť, preh­rá­vač by na dis­ple­ji zob­ra­zil nap­rík­lad ob­rá­zok pro­duk­tu na nie­koľ­ko se­kúnd ale­bo umož­nil pou­ží­va­te­ľo­vi prek­lik­núť sa na zod­po­ve­da­jú­cu webo­vú strán­ku.

Ob­sah tej­to pa­ten­to­vej prih­láš­ky sa dosť po­do­bá na audio ver­ziu dnes roz­ší­re­ných QR kó­dov a naj­mä služ­bu So­nic No­ti­fy. Tá fun­gu­je na prin­cí­pe "po­čú­va­nia" vy­so­kof­rek­ven­čných tó­nov a umož­ní tak náv­štev­ní­kom nap­rík­lad na kon­cer­te hla­so­vať pros­tred­níc­tvom svo­jich smar­tfó­nov za jed­not­li­vé pes­nič­ky. Po­dob­ne fun­gu­je nap­rík­lad už exis­tu­jú­ca ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne s náz­vom Chirp, kto­rá umož­ňu­je zvu­kom pre­ná­šať nap­rík­lad fo­tog­ra­fie či text.

Zdroj: ap­plein­si­der.com

chirp.io


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter