Budú v telefónoch solárne displeje? Znamená to koniec problémov s vybitým telefónom?

Pred pár týž­dňa­mi sa ob­ja­vi­la sprá­va, že spo­loč­nosť TCL com­mu­ni­ca­tion, sied­my naj­väč­ší vý­rob­ca te­le­fó­nov na sve­te, tes­tu­je tech­no­ló­giu star­tu­pu Sun­Par­tner, kto­rá vy­naš­la so­lár­nu tech­no­ló­giu s náz­vom Wyp­sis (What You See is Pho­to­vol­taic Sur­fa­ce). Tech­no­ló­gia umož­ňu­je te­le­fó­nu vy­ge­ne­ro­vať dos­ta­tok ener­gie na to, aby za­ria­de­nie ne­ja­kú do­bu fun­go­va­lo, aj keď sa bež­ná ba­té­ria vy­bi­je. CEO spo­loč­nos­ti, Lu­do­vi­co Deb­lois de­fi­nu­je Wyp­sis slo­va­mi: „Je to sen­dvič, po­zos­tá­va­jú­ci z fo­to­vol­taic­kých pru­hov a šo­šo­viek. Ten­to sen­dvič sa na­chá­dza me­dzi dis­ple­jom a do­ty­ko­vou plo­chou."

Vý­rob­ca TCL com­mu­ni­ca­tion za­pla­til za mož­nosť otes­to­vať tech­no­ló­giu v praxi 2,1 mi­lió­na EUR. Ak sa roz­hod­ne in­teg­ro­vať Wyp­sis do svo­jich te­le­fó­nov, TCL za­pla­tí za kaž­dé za­ria­de­nie 1 až 2 EUR.

Ho­ci Sun­Par­tner ús­peš­ne pou­žil svo­ju tech­no­ló­giu v exis­tu­jú­com te­le­fó­ne, Wyp­sis do­ká­zal na­biť te­le­fón maximál­ne iba do 20 %. Pod­ľa Deb­loi­sa ide o pri­da­nú hod­no­tu, kto­rú oce­nia naj­mä v Af­ri­ke ale­bo v In­dii. V kra­ji­nách, kde sa ľu­dia zdr­žia­va­jú pre­važ­ne v bu­do­vách, vám tech­no­ló­gia pos­kyt­ne dos­ta­tok ener­gie na ties­ňo­vý ho­vor. Na dru­hej stra­ne, Sun­Par­tner pro­pa­go­val svo­ju tech­no­ló­giu slo­ga­nom „Ba­té­ria v te­le­fó­ne sa vám nik­dy ne­vy­bi­je" - aby sa do­sia­hol ten­to stav, Wyp­sis je pot­reb­né eš­te vy­lep­šiť.

Sun­Par­tner chce vy­užiť svoj pro­dukt aj v iných od­vet­viach, ako sú in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. Spo­mí­na­jú sa naj­mä so­lár­ne dis­ple­je v prí­pa­de čí­ta­čiek elek­tro­nic­kých kníh a so­lár­ne ok­ná v lie­tad­lách Boeing, Ok­rem to­ho uzav­rel do­ho­du aj s vý­rob­ca­mi billboar­dov - Wyp­sis by mal umož­niť vznik pl­ne auto­nóm­nych billboar­dov.

Zdroj: qz.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter