Ako dlho trvá superpočítaču simulovať 1 sekundu mozgovej aktivity?

Ved­ci pou­ži­li štvr­tý naj­rý­chlej­ší su­per­po­čí­tač na sve­te na si­mu­lá­ciu neu­ró­no­vej sie­te člo­ve­ka. Si­mu­lo­va­ná časť po­zos­tá­va­la z 1,73 mi­liárd ner­vo­vých bu­niek, kto­ré tvo­ri­li cel­ko­vo 10,4 bi­lió­nov spo­je­ní. Tá­to sieť pred­sta­vu­je iba 1 % z ce­lej neu­ró­no­vej sie­te člo­ve­ka. Aj na­priek to­mu, su­per­po­čí­tač s 83 000 pro­ce­sor­mi a 1 pe­ta­by­tom ope­rač­nej pa­mä­te si­mu­lo­val jed­nu se­kun­du bio­lo­gic­ké­ho ča­su po do­bu 40 mi­nút.

Ak by sme na zá­kla­de toh­to úda­ja od­had­li do­bu, po­čas kto­rej by su­per­po­čí­tač si­mu­lo­val 1 se­kun­du ce­lej neu­ró­no­vej sie­te, dos­ta­li by sme údaj tak­mer 2,5 dňa. Ved­ci sú s tým­to vý­sled­kom spo­koj­ní a od­ha­du­jú, že v ďal­šom de­sať­ro­čí bu­dú môcť si­mu­lo­vať čin­nosť ce­lé­ho moz­gu. Su­per­po­čí­ta­če ďal­šej de­ká­dy bu­dú až 1000 ná­sob­ne vý­kon­nej­šie ako dneš­né naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia. Po­čí­tač K, kto­rý ved­ci pou­ži­li, má vý­kon 10,51 pe­taf­lo­pov, ďal­šia ge­ne­rá­cia bu­de do­sa­ho­vať vý­kon v exaf­lo­poch.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter