Vedci odstránili optické obmedzenia mikroskopu, použili súbor LEDiek

Ved­com z Ca­li­for­nia In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy sa po­da­ri­lo vy­lep­šiť bež­ný mik­ros­kop za­ují­ma­vým spô­so­bom. Pou­ži­li dos­ku s množ­stvom ma­lých LED žia­ro­viek. Ten­to, na pr­vý poh­ľad zby­toč­ný krok, sa vo vý­sled­ku pod­pí­sal pod vý­raz­ne zvý­še­nie roz­lí­še­nia pri pou­ži­tí štan­dar­dnej 2X šo­šov­ky. Vý­sled­né roz­lí­še­nie je na úrov­ní 20X šo­šo­viek, kto­ré pou­ží­va­jú pa­to­ló­go­via pri ana­ly­zo­va­ní vzo­riek tka­ni­va.

Ved­com sa tak po­da­ri­lo od­strá­niť jed­no z hlav­ných ob­me­dze­ní mik­ros­ko­pu. Ten do­ká­že po­núk­nuť vy­so­ké roz­lí­še­nie s ma­lým zor­ným po­ľom ale­bo men­šie roz­lí­še­nie so šir­ším zor­ným po­ľom. Pou­ží­va­teľ tak mu­sí pra­co­vať v re­ži­me, kto­rý lep­šie vy­ho­vu­je je­ho pot­re­bám.

Kom­bi­ná­cia štan­dar­dné­ho mik­ros­ko­pu (s 2X šo­šov­kou) a dos­ky so 150 LED žia­rov­ka­mi však umož­ňu­je vy­tvo­riť 150 ob­ráz­kov s ma­lým roz­lí­še­ním. Ich di­gi­ta­li­zá­ciou sa ved­com po­da­ri­lo vy­tvo­riť fi­nál­ny ob­rá­zok, kto­rý po­nú­ka veľ­ké roz­lí­še­nie a ši­ro­ké zor­né po­le.

Upra­ve­ný mik­ros­kop do­ká­že za­zna­me­nať sto­ná­sob­ne viac in­for­má­cií ako pô­vod­ný mik­ros­kop. Ved­ci ozna­ču­jú no­vé roz­lí­še­nie poj­mom „billion-pixel", sa­mot­ný sys­tém má po­me­no­va­nie „Fourier pty­chog­rap­hic mic­ros­co­py".

Je­ho vy­tvo­re­nie je však po­mer­ne jed­no­du­ché, nie je ani dra­hé. Bež­né nák­la­dy na kú­pu mik­ros­ko­pu sa na­vý­šia o prib­liž­ne 200 do­lá­rov - to je ce­na sú­bo­ru LED žia­ro­viek. Ved­ci ve­ria, že sa ich sys­tém bu­de vy­uží­vať v roz­lič­ných pro­ce­soch a po­mô­že ich urý­chliť.

mikroskop_1.jpg

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter