Vedci objavili nový materiál na chladenie elektroniky

Pos­tup­ne, ako sa mik­roelek­tro­nic­ké sú­čias­tky stá­va­jú men­ší­mi, rých­lej­ší­mi a vý­kon­nej­ší­mi, od­vá­dzanie tep­la je čo­raz väč­šia vý­zva. Tím teo­re­tic­kých fy­zi­kov z U. S. Na­val Re­search La­bo­ra­to­ry a Bos­ton Colle­ge zis­til, že naj­lep­ším vo­di­čom tep­la je zlú­če­ni­na naz­va­ná ku­bic­ký ar­ze­nid bó­ru (BAs). Ve­die tep­lo lep­šie ako di­amant, kto­ré­mu sa do­po­siaľ pri­pi­so­va­lo pr­ven­stvo v tej­to ob­las­ti.

Za­tiaľ čo no­sič­mi tep­la aj elek­tric­ké­ho prú­du v ko­voch sú elek­tró­ny, ar­ze­nid bó­ru je po­dob­ne ako di­amant elek­tric­ký izo­lant. V ta­kých­to ma­te­riá­loch sa tep­lo ší­ri kmi­ta­ním ató­mov, ale me­cha­nic­ké vl­ny sa v nich ne­roz­ptý­lia ako v iných zlú­če­ni­nách. Na zá­kla­de si­mu­lá­cií ved­ci dos­pe­li k poz­nat­ku, že ar­ze­nid bó­ru má te­pel­nú vo­di­vosť 2000 wat­tov na me­ter a na kel­vin, čo je po­rov­na­teľ­né s hod­no­ta­mi di­aman­tu a gra­fi­tu.

Ak sa tie­to za­ují­ma­vé vý­sled­ky ove­ria aj v expe­ri­men­toch, ot­vo­rí to no­vé mož­nos­ti na vznik pa­sív­nych chla­dia­cich za­ria­de­ní s ar­ze­ni­dom bó­ru, kto­rý by nah­ra­dil tru­bi­ce heat­pi­pe a od­pa­ro­va­cie ko­mo­ry.

Zdroj: phys.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter