DARPA predstavila robota Atlas, ktorý pripomína Terminátora

DAR­PA a Bos­ton Dy­na­mics pred­sta­vi­li no­vé­ho hu­ma­noid­né­ho ro­bo­ta At­las. Pri je­ho konštruk­cii sa vy­chá­dza­lo z ro­bo­ta Pet­man a zú­čas­tní sa v sú­ťa­ži DAR­PA Ro­bo­tics Challen­ge (DRC), kto­rá sa us­ku­toč­ní v Mia­mi na Flo­ri­de v de­cem­bri.

Atlas.jpg

At­las má vý­šku 188 cen­ti­met­rov a hmot­nosť asi 150 ki­log­ra­mov, je vy­ba­ve­ný množ­stvom sen­zo­rov a 28 hyd­raulic­ký­mi kĺbmi. Po­dob­ne ako ro­bo­tic­ký vo­jak Pet­man mô­že ro­biť kli­ky a zvlád­ne aj beh na bež­iacom pá­se. At­las je však ur­če­ný na tes­to­va­nie proti­che­mic­kých ob­le­kov, pre­to ok­rem chô­dze a no­se­nia ve­cí zvlád­ne aj ces­tu dr­sným te­ré­nom či le­ze­nie za po­mo­ci rúk a nôh. Je­ho hla­va ob­sa­hu­je ste­reo­ka­me­ry a la­se­ro­vý di­aľ­ko­mer.

Video:


Se­dem tí­mov, kto­ré sa zú­čas­tnia v spo­mí­na­nej sú­ťa­ži, te­raz dos­ta­ne vlas­tné­ho ro­bo­ta At­las a ich úlo­hou je nap­rog­ra­mo­vať ho na rôz­ne úko­ny, napr. ria­de­nie úžit­ko­vé­ho vo­zid­la, chô­dzu po ne­rov­nom te­ré­ne, od­pra­tá­va­nie ruín, pre­bú­ra­nie sa cez múr, za­tvo­re­nie ven­ti­lu a pri­po­je­nie po­žiar­nic­kej ha­di­ce.

Video:


Sú­ťaž DAR­PA Ro­bo­tics Challen­ge má na­po­môcť pri vý­vo­ji stro­jov, kto­ré mož­no na­sa­diť v prí­pa­de prí­rod­ných ka­tas­trof či v ne­bez­peč­ných pros­tre­diach, napr. po ha­vá­rii jad­ro­vých elek­trár­ní.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter