Šváby navádzané Kinectom by sa dali použiť na prieskum nebezpečných oblastí

Ved­ci z uni­ver­zi­ty v Se­ver­nej Ka­ro­lí­ne zis­ti­li, že po­mo­cou tech­no­ló­gií Ki­nec­tu mož­no ur­čiť tra­su, po kto­rej sa bu­dú po­hy­bo­vať švá­by. To by moh­lo po­môcť pri zá­chra­nár­skych prá­cach v zrú­te­ných bu­do­vách napr. po prí­rod­ných ka­tas­tro­fách, prí­pad­ne pri pries­ku­me ob­las­tí za­siah­nu­tých ra­diá­ciou.

Bozkurt_autopilot_roach.jpg

Na „di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie" švá­ba sta­čí na ner­vo­vé za­kon­če­nia v je­ho ty­kad­lách pri­po­jiť elek­tric­ké ob­vo­dy, kto­ré vy­sie­la­jú mik­ros­ti­mu­ly. Šváb sa po­tom naz­dá­va, že je pred ním pre­káž­ka, kto­rej sa po­kú­si vy­hnúť. Tak­to mu mož­no ur­čiť, kto­rým sme­rom sa má vy­dať.

„Na­ším cie­ľom je ria­diť švá­by čo naj­efek­tív­nej­šie a Ki­nect nám pri tom po­má­ha," po­ve­dal Al­per Boz­kurt, pro­fe­sor elek­tro­tech­ni­ky a vý­poč­to­vej tech­ni­ky, kto­rý je čle­nom ve­dec­ké­ho tí­mu. „Ten­to prog­ram za­hŕňa­jú­ci ma­po­va­cie a rá­dio­frek­ven­čné tech­ni­ky umož­ní pou­žiť sku­pi­nu švá­bov na pres­kú­ma­nie a zma­po­va­nie mies­ta ka­tas­tro­fy."

Video:


Sys­tém sle­du­je a vy­hod­no­cu­je po­hyb švá­bov a Ki­nect po­má­ha pri zbe­re dát o účin­nos­ti elek­tric­kých pod­ne­tov, kto­ré šváb dos­tá­va, a o spô­so­be, ako na ne rea­gu­je. Ved­ci dú­fa­jú, že ich pro­jekt umož­ní v bu­dúc­nos­ti vy­ba­viť švá­by ko­mu­ni­kač­ným za­ria­de­ním, kto­ré spros­tred­ku­je ko­mu­ni­ká­ciu zá­chran­ných tí­mov s uväz­ne­ný­mi ale­bo zra­ne­ný­mi oso­ba­mi.

Zdroj: wired.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter