Wi-Vi: technológia ktorá využíva Wi-Fi na sledovanie osôb cez steny

Vý­ho­dou je níz­ka ce­na, tech­no­ló­giu bu­de­me môcť vy­uží­vať aj po­mo­cou te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu. Pres­nosť je na úrov­ní ra­da­ru, člo­ve­ka de­tail­ne neu­vi­dí­me.

Ved­ci z MIT priš­li s no­vým kon­cep­tom. Vy­mys­le­li sys­tém Wi-Vi, po­mo­cou kto­ré­ho je mož­né sle­do­vať ľu­dí aj cez ste­ny. Kon­cept sys­té­mu je za­ují­ma­vý naj­mä z to­ho hľa­dis­ka, že ide o po­mer­ne lac­né rie­še­nie, kto­ré je údaj­ne mož­né za­bu­do­vať aj do te­le­fó­nu ale­bo špe­ciál­ne­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia.

Wi-Vi náj­de vy­uži­tie po­čas zá­chra­nár­skych prác. Ok­rem to­ho ju bu­dú vy­uží­vať aj po­li­caj­ti a agen­ti a spot­re­bi­te­ľia si nao­pak po­mo­cou sys­té­mu mô­žu ove­riť, či ich niek­to nes­le­du­je.

Wi-Vi fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako ra­dar ale­bo so­nar. Vy­uží­va rá­dio­vé Wi-Fi vl­ny, kto­ré vy­sie­la a nás­led­ne ana­ly­zu­je ich od­raz. Na roz­diel od ra­da­ru, Wi-Vi ne­pot­re­bu­je mať pri­de­le­nú žiad­nu špe­ciál­nu frek­ven­ciu a ne­vy­ža­du­je ani dra­hé a ťaž­ké vy­ba­ve­nie.

Wi-Vi vy­sie­la dva Wi-Fi sig­ná­ly, kto­ré sú nav­zá­jom in­ver­zné. Je­den sig­nál by nes­ta­čil, ná­raz do ste­ny to­tiž­to od­rá­ža väč­ši­nu sig­ná­lu. Na­koľ­ko sú však sig­ná­ly dva a sú in­ver­zné, Wi-Vi do­ká­že pre­chá­dzať aj cez sta­tic­ké ob­jek­ty a zob­ra­zo­vať po­hyb člo­ve­ka v reál­nom ča­se.

Ho­ci tech­no­ló­gia do­ká­že „vi­dieť" cez ste­nu, člo­ve­ka vám de­tail­ne ne­zob­ra­zí. V bu­dúc­nos­ti by sme sa však moh­li doč­kať zdo­ko­na­le­né­ho rie­še­nia, kto­ré bu­de ve­dieť iden­ti­fi­ko­vať ľud­skú tvár. Za­tiaľ si však mu­sí­me vy­sta­čiť so zá­klad­nou in­for­má­ciou, či sa člo­vek za ne­ja­kou ste­nou na­chá­dza ale­bo nie resp. ako sa po­hy­bu­je.

Video:


Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter