WiFi pre každého: prenosný hotspot umožní verejné zdieľanie internetu

Spo­loč­nosť Kar­ma vznik­la v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka, zís­ka­la in­ves­tí­cie vo vý­ške 1,2 mi­lió­na do­lá­rov a za­mes­tná­va 10 ľu­dí, kto­rí pra­cu­jú na us­ku­toč­ne­ní ví­zie vy­tvo­re­nia jed­no­du­ché­ho Wi-Fi pri­po­je­nia pre kaž­dé­ho.

Ak dnes chce­te vy­uží­vať bez­drô­to­vé pri­po­je­nie v za­hra­ni­čí, čas­to má­te k dis­po­zí­cií iba dra­hé hot­spo­ty, kto­ré si mô­že­te pre­na­jať na ho­di­nu, deň ale­bo na nie­koľ­ko dní. Pre pou­ží­va­te­ľa je po­dob­ný sys­tém ne­po­hodl­ný - mu­sí hľa­dať dos­tup­né Wi-Fi prís­tu­po­vé bo­dy, prih­la­so­vať sa do nich, prí­pad­ne za­dá­vať in­for­má­cie o kre­dit­nej kar­te a pla­tiť za pri­po­je­nie.

Kar­ma chce ten­to mo­del zme­niť. Spo­loč­nosť po­nú­ka pre­nos­ný hot­spot, kto­rý si mô­že pou­ží­va­teľ kú­piť za 79 do­lá­rov. Za­ria­de­nie po­nú­ka 1 GB dát bez­plat­ne, ďal­šie dá­ta sa da­jú do­kú­piť (14 do­lá­rov za 1 GB), bez nut­nos­ti via­za­nos­ti a pod­ľa pot­re­by pou­ží­va­te­ľa.

Čím je Kar­ma za­ují­ma­vá, je že do váš­ho hot­spo­tu sa mô­žu prih­lá­siť aj os­tat­ní pou­ží­va­te­lia. Po vy­tvo­re­ní kon­ta dos­ta­nú 100 MB vlas­tných dát bez­plat­ne a rov­na­ký ob­jem dát da­ru­je Kar­ma aj ma­ji­te­ľo­vi hot­spo­tu. Inak po­ve­da­né, čím viac inter­ne­tu zdie­ľa­te, tým viac dát dos­ta­ne­te.

Pod­ľa slov Ste­ve­na van We­la, spo­lu­zak­la­da­te­ľa spo­loč­nos­ti, ma­ji­te­lia hot­spo­tov zís­ka­jú ta­kým­to spô­so­bom v prie­me­re 500 MB dát me­sač­ne. Kar­ma do dneš­né­ho dňa roz­da­la cel­ko­vo 3 000 GB, spo­loč­nosť však stá­le pro­fi­tu­je a prip­ra­vu­je mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá zjed­no­du­ší hľa­da­nie a pri­pá­ja­nie do oko­li­tých Kar­ma hot­spo­tov.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter