FBI používa bezpilotné lietadlá na dohľad nad americkým územím

Po ria­di­te­ľo­vi NSA re­fe­ro­val ten­to týž­deň ame­ric­kým se­ná­to­rom aj šéf FBI Ro­bert Mueller. Se­nát­ny vý­bor sa za­ují­mal ok­rem iné­ho na vy­uží­va­nie bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, tzv. dro­nov, na ame­ric­kom úze­mí.

Pod­ľa Muelle­ra je ich vy­uží­va­nie eš­te „v po­čia­toč­ných fá­zach", pou­ží­va­jú sa len „veľ­mi zried­ka" a „mi­ni­mál­nym spô­so­bom" pri zvláš­tnych uda­los­tiach. Nie­koľ­kok­rát sa pou­ži­li na sle­do­va­nie po­doz­ri­vých osôb na úze­mí USA.

Pro­ti bez­pi­lot­ným lie­tad­lám vy­stu­pu­jú aj ame­ric­kí ak­ti­vis­ti chrá­nia­ci ob­čian­ske prá­va, pok­la­da­jú ich za naj­väč­šiu hroz­bu pre súk­ro­mie Ame­ri­ča­nov, naj­mä pri ich vy­uží­va­ní súk­rom­ný­mi fir­ma­mi. Ame­ric­ký Kon­gres na­ria­dil Fe­de­rál­nej sprá­ve le­tec­tva od ok­tób­ra ro­ku 2015 ot­vo­riť vzduš­ný pries­tor USA bez­pi­lot­ným lie­tad­lám.

Pod­ľa od­bor­ní­kov bu­de v prie­be­hu pia­tich ro­kov roz­mies­tne­ných po ce­lom sve­te 30 000 dro­nov, z to­ho viac ako po­lo­vi­ca v USA. A už ne­bu­dú slú­žiť len spra­vo­daj­ským služ­bám a ar­má­de, ale aj po­lí­cii, kde bu­dú pl­niť úlo­hy, kto­ré do­te­raz vy­ko­ná­va­li po­li­caj­né he­li­kop­té­ry.

Zdroj: bbc.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter