Súťaž slovenských start-upov vyhral projekt bezpilotného lietadla

Sú­ťaž START FIT, kto­rú reali­zo­val Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, a.s. (FIT), poz­ná svoj­ho ví­ťa­za. Spo­me­dzi viac ako 40 ino­va­tív­nych start-up pro­jek­tov zví­ťa­zil pro­jekt bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la od štu­den­tské­ho tí­mu Ani­ma Tech­ni­ka. Auto­ri toh­to rie­še­nia ob­stá­li v kon­ku­ren­cii sied­mich ďal­ších fi­na­lis­tov.

V sú­ťaž­nom fi­ná­le vy­bra­la od­bor­ná po­ro­ta ví­ťa­za po tes­nom hla­so­va­ní. Fi­nan­čnú vý­hru 3 000 eur a mož­nosť zís­ka­nia in­ves­to­ra na kom­plet­nú reali­zá­ciu pro­jek­tu vy­hral štu­den­tský tím Ani­ma Tech­ni­ka so svo­jim pro­jek­tom bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la.

My­šlien­ka vý­vo­ja bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la vznik­la pred šies­ti­mi rok­mi," uvie­dol Ró­bert Schoch­mann, autor ná­pa­du a za­kla­da­teľ tí­mu Ani­ma Tech­ni­ka. „Na pro­jek­te pra­cu­je­me pop­ri škol­ských po­vin­nos­tiach bež­ne aj 10 ho­dín den­ne. Ok­rem množ­stva prá­ce sme do pro­jek­tu vlo­ži­li aj ne­ma­lé vlas­tné fi­nan­čné zdro­je, pre­to si vý­hru v sú­ťa­ži START FIT veľ­mi ce­ní­me. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti im­ple­men­tu­je­me náš­mu mo­de­lu sys­tém po­čí­ta­čo­vé­ho vi­de­nia, kto­rý bu­de schop­ný roz­poz­ná­vať ob­jek­ty a prí­pad­ne pris­táť na po­hy­bu­jú­ci sa terč. V bu­dúc­nos­ti po­tom plá­nu­je­me pok­ra­čo­vať v zlep­šo­va­ní náš­ho pro­to­ty­pu tri­kop­té­ry Tri­lo­bi­te, kto­rá pria­mo nad­vä­zu­je na lie­tad­lo Syn­ap­se," do­dal Schoch­mann.

Ok­rem hlav­né­ho ví­ťa­za ude­lil Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií aj oso­bit­nú ce­nu po­ro­ty za spo­lo­čen­sky prí­nos­ný ná­pad tí­mu Get­Far­mer, kto­rý po­ro­tu za­ujal ap­li­ká­ciou pre mo­bil­né za­ria­de­nia slú­žia­cou na bliž­šie pre­po­je­nie slo­ven­ských far­má­rov so zá­kaz­ník­mi. Fond na­vy­še plá­nu­je in­di­vi­duál­ne ro­ko­va­nia aj s os­tat­ný­mi fi­na­lis­ta­mi oh­ľa­dom mož­né­ho pos­kyt­nu­tia fi­nan­čné­ho gran­tu na ich pro­jek­ty v prí­pa­de, že dôj­de k vzá­jom­nej do­ho­de. FIT na pod­po­ru start-upov cel­ko­vo roz­de­lí 4,2 mi­lió­na eur.

DSC_0862.JPG

Cie­ľom FIT je ak­tív­ne pod­po­riť ma­lých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, a to aj za­čí­na­jú­cich (start-upy), a pris­pieť tak k roz­vo­ju za­mes­tna­nos­ti a hos­po­dár­stva ako jed­nej z fo­riem pro­ras­tov­ných opat­re­ní, kto­ré vlád­ny ka­bi­net schvá­lil 15. má­ja 2013.

Keď­že mla­dí ino­vá­to­ri ok­rem fi­nan­čných pros­tried­kov pot­re­bu­jú aj men­to­ring a skú­se­nos­ti ľu­dí z obo­ru, fond vzni­kol spo­je­ním štá­tu ako ma­jo­rit­né­ho ak­cio­ná­ra a pri­vát­ne­ho in­ves­to­ra ako mi­no­rit­né­ho ak­cio­ná­ra. Mla­dým start-upis­tom bu­dú ra­diť aj ús­peš­ní pod­ni­ka­te­lia a ma­na­žé­ri, kto­rí bu­dú do­hlia­dať na čin­nosť fon­du a zá­ro­veň im bu­dú od­ov­zdá­vať svo­je skú­se­nos­ti z praxe.

Pr­vou ini­cia­tí­vou v rám­ci pro­jek­tu bo­la prá­ve sú­ťaž START FIT, kto­rá vzbu­di­la mi­mo­riad­ny zá­ujem. „Ve­ľa ino­va­tív­nych ná­pa­dov nie­len u nás, ale aj v rám­ci ce­lej Euró­py ne­bo­lo nik­dy zreali­zo­va­ných z dô­vo­du ne­dos­tat­ku fi­nan­cií, in­for­má­cií o kon­tak­toch na in­ves­to­rov, či pos­ky­to­va­te­ľov fi­nan­cií. Mla­dí start-upis­ti pra­cu­jú na svo­jich pro­jek­toch pop­ri ško­le aj viac ro­kov a vkla­da­jú do nich ne­ma­lé fi­nan­cie z vlas­tných zdro­jov. V hor­šom prí­pa­de od­chá­dza­jú do za­hra­ni­čia. Za­po­je­nie sa do pro­jek­tov FIT bu­de pre nich fi­nan­čnou in­jek­ciou, po­su­nom od plá­nov k reali­te a sa­moz­rej­me aj mo­ti­vá­ciou os­tať na Slo­ven­sku a pod­po­ro­vať do­má­ce pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die," uvie­dol mi­nis­ter hos­po­dár­stva To­máš Ma­la­tin­ský.

Ďalej do­dal: „V bu­dúc­nos­ti plá­nu­je­me na da­ný pro­jekt uvoľ­niť ďal­šie fi­nan­čné pros­tried­ky, a to aj v nad­väz­nos­ti na prio­ri­ty Európ­skej ko­mi­sie, kto­ré sú uve­de­né napr. v stra­té­gii Euró­pa 2020, Small Bu­si­ness Act ale­bo v Ak­čnom plá­ne pre pod­ni­ka­nie."

Zdroj: Fond inovácií a technológií


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter