Google Glass boli rozobrané do posledného kúska. Čo sa v nich skrýva?

Goog­le Glass je v sú­čas­nos­ti hit. Za­tiaľ sú oku­lia­re dos­tup­né len v ob­me­dze­nom množ­stve pre nie­koľ­kých vy­vo­len­cov, kto­rí us­ku­toč­ňu­jú be­ta­tes­to­va­nie. Dnes čo­raz viac tech­no­lo­gic­kých vy­mo­že­nos­tí neu­mož­ňu­je ľu­ďom prís­tup k vnú­tor­nos­tiam, aby ich moh­li po­cho­piť, op­ra­viť či up­ra­viť napr. na al­ter­na­tív­ne pou­ži­tie, čo sú čin­nos­ti, kto­ré sa bež­ne spá­ja­jú s poj­mom vlas­tníc­tva.

Spo­lup­ra­cov­ní­ci server­a Catwig sa roz­hod­li de­tail­ne po­zrieť na oku­lia­re Goog­le Glass. Keď­že pa­tria do sku­pi­ny vy­bra­ných vý­vo­já­rov, pred za­ča­tím pou­ží­va­nia pro­duk­tu ab­sol­vo­va­li ško­le­nie reali­zo­va­né pra­cov­ník­mi Goog­lu (pou­če­nie vý­vo­já­rov sa us­ku­toč­ňu­je v troch stre­dis­kách naz­va­ných Glass Stu­dio - na­chá­dza­jú sa v Moun­tain View, Los An­ge­les a New Yor­ku). 

glass-pod-exploded.jpg

teardown-serial-number.jpg

Po­čas šty­rid­sať­päť­mi­nú­to­vé­ho ško­le­nia im vy­svet­li­li nas­ta­ve­nie prís­tro­ja, je­ho spá­ro­va­nie s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi, pri­po­je­nie na účet Goog­le, re­se­to­va­nie do to­vá­ren­ské­ho nas­ta­ve­nia a pod.

Vý­vo­já­ri bo­li zve­da­ví, kde sa v oku­lia­roch na­chá­dza ba­té­ria, kde sú sen­zo­ry. Ako sa toľ­ko tech­no­ló­gie po­da­ri­lo vtes­nať do za­ria­de­nia ta­kých­to roz­me­rov? Čo ak sú ce­lé oku­lia­re za­lia­te epoxidom a na ich ro­zob­ra­tie bu­de tre­ba pou­žiť roz­púš­ťad­lá?

teardown-captive-first-screw.jpg

teardown-first-screw-2.jpg

Na­po­kon sa uká­za­lo, že de­mon­to­va­nie pri pot­reb­nej dáv­ke zruč­nos­ti a opatr­nos­ti ne­bo­lo veľ­mi kom­pli­ko­va­né. Na­vy­še oku­lia­re sa im po­da­ri­lo aj opä­tov­ne zlo­žiť, sú na­ďa­lej do­ko­na­le fun­kčné, iba s drob­ný­mi koz­me­tic­ký­mi chy­bič­ka­mi.

V pra­vej no­žič­ke ob­ja­vi­li zá­klad­nú dos­ku s pro­ce­so­rom Texas Instru­ments OMAP 4430, flas­ho­vé úlo­žis­ko od San­Dis­ku s ka­pa­ci­tou 16 GB, ope­rač­nú pa­mäť od El­pi­dy, boč­ný touch­pad po­chá­dza od Syn­ap­tics. Na kon­ci pra­vej no­žič­ky v čas­ti za uchom je 2,1 Wh Li-Pol ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 570 mAh, kto­rá nie je vy­me­ni­teľ­ná pou­ží­va­te­ľom.

Sú­čas­ťou je aj zvlášt­ny rep­ro­duk­tor, kto­rý po­mo­cou vib­rá­cie vy­sie­la sig­ná­ly na le­beč­nú kosť. Mi­ni­dis­plej pred pra­vým sklom má roz­lí­še­nie 640 × 360 pixelov. Ne­na­chá­dza sa pria­mo pred va­ším okom, ob­raz vi­dí­te „v pra­vom hor­nom ro­hu".

Fo­toa­pa­rát je 5-me­ga­pixelo­vý, te­da na úrov­ni bež­nej pri sú­čas­ných smar­tfó­noch. Dis­plej a fo­toa­pa­rát ko­mu­ni­ku­jú s CPU sa­mos­tat­ne, bez pria­me­ho vzá­jom­né­ho spo­je­nia.

Ak vás za­ují­ma­jú ďal­šie pod­rob­nos­ti, poz­ri­te sa na strán­ku Catwig, kde náj­de­te aj veľ­mi pod­rob­nú fo­to­do­ku­men­tá­ciu.

Zdroj: catwig.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter