USA: Solárne lietadlo prekonalo historický rekord

Pr­vé lie­tad­lo na­pá­ja­né vý­luč­ne so­lár­nou ener­giou, kto­ré je schop­né lie­tať aj v no­ci, za­zna­me­na­lo vo štvr­tok po­čas skú­šob­né­ho le­tu po Spo­je­ných štá­toch re­kord v pre­le­te­nej vzdia­le­nos­ti. Za pro­jek­tom sto­ja dva­ja švaj­čiarski pi­lo­ti, kto­rí stroj aj osob­ne ria­dia z je­ho pa­lu­by.

Svoj re­kord by chce­li pre­ko­nať už v ro­ku 2015, keď sa chys­ta­jú na ces­tu oko­lo sve­ta.

Lie­tad­lo So­lar Im­pul­se pris­tá­lo v texas­kom Da­la­se po pre­ko­na­ní viac ako 1500-ki­lo­met­rov so štar­tom vo Phoe­nixe v štá­te Ari­zo­na. "Tá­to ces­ta bo­la zvlášť ná­roč­ná pre dosť sil­ný vie­tor pri pris­tá­va­ní. Iš­lo o naj­dl­hší let - po­kiaľ ide o vzdia­le­nosť - aký ke­dy pre­ko­na­lo so­lár­ne lie­tad­lo," uvie­dol je­den z dvo­ji­ce pi­lo­tov An­dré Bor­schberg.

Pre­doš­lý re­kord dr­žal ten is­tý so­lár­ny­mi pa­nel­mi na­pá­ja­ný stroj, kto­rý pre­le­tel 1116 ki­lo­met­rov me­dzi Švaj­čiarskom a Špa­nielskom.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter